فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

کتب الی صدیق ارسل الیه کتابا و هوالشیخ نورالدین بن الشیخ محمود ادام الله برکتهما

بـا حـسـن چـو لـطـف یـار کـردیای جـان بـنگر چـه کـار کردیدل را بـــســخــن گــشــاد دادیدی را بــنـفـس بــهـار کـردیبـا چـاکر خـرد خـود بـسـی لطفای صـ…

بـا حـسـن چـو لـطـف یـار کـردیای جـان بـنگر چـه کـار کردی
دل را بـــســخــن گــشــاد دادیدی را بــنـفـس بــهـار کـردی
بـا چـاکر خـرد خـود بـسـی لطفای صـــدر بـــزرگــوار کـــردی
چـون شـعـر رهی نـهـان نـمـانـدفـضـلی که تـو آشـکـار کردی
از وصــل بـــریــده بـــود امــیــدمبـــازم تـــو امــیــدوار کـــردی
از نـــامـــه خـــود طـــویـــلـــه دردر گــــردن روزگــــار کــــردی
چـون دسـت عـروس نامـه یی رااز خــامـه پــر از نـگـار کــردی
زین نامه کـه دام مرغ روح اسـتچون من ز غنی شکار کردی
از بــهـر جــمـال وصـل خــود بــازچــشـم امـلـم چــهـار کـردی
زین چند لقب که حد من نیستبــر مـزبــلــه در نـثــار کــردی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج