فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 30 خرداد 1403

پاي گوژ كهنسال، پاييز در تو شناور (راضيه راستي)

پاي گوژ كهنسال، پاييز در تو شناور (راضيه راستي)

عنوان : زنجير سرخ پلاك
شاعر: راضيه راستي

پاي گوژ كهنسال، پاييز در تو شناور
صد داغ در سينه داري، با آه و شكم برابر
با شاخه هاي شكسته چشمت به راهي نشسته
شايد كه باران ببارد بر متن صحرا سراسر
شايد كه باران ببارد بر رد پاي تبرها
همسايۀ كسي ها اي بيد مجنون پراپر
من نيز گيسو پريشان يك روز سر سبز بودم
دنيايي از شادماني دستم به دست برادر
افسوس يك روز پاييز يك نامه از جبهه آمد
كوچيد در متن، سياهي، ناليد آهسته مادر
زنجير سرخ پلاكي پيچيد در خاطراتم
من مانده ام و برگريزان، پاييز هايي مكرر

منبع : مجموعه شعر مقاومت استان بوشهر /به كوشش حيدر منصوري