فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 تیر 1403

و کتب الیه ایضا

بـجـای سـخـن گر بـتـو جـان فـرسـتـمچـنان دان که زیره بـکـرمان فـرسـتـمتــو دلــدار اهـل دلــی شــایـد ار مــنبـدلـدار صـاحـب دلـان جـان فـرسـتـمسـخـن …

بـجـای سـخـن گر بـتـو جـان فـرسـتـمچـنان دان که زیره بـکـرمان فـرسـتـم
تــو دلــدار اهـل دلــی شــایـد ار مــنبـدلـدار صـاحـب دلـان جـان فـرسـتـم
سـخـن از تـو و جـان زمـن ایـن بـه آیـدکه تـو این فرستـی و من آن فرستـم
اگـر چــه مـن از شــرمـســاری نـیـارمکه شبـنم سوی آب حـیوان فرسـتـم
تـوی بــحـر مـعـنـی و مـن تـشـنـه تـونگـویی زلالی بـعـطـشـان فـرسـتـم؟
چـو قـانون فـضـلـم نجـاتـسـت جـان راشـفـایـی بــیـمـار نـالـان فـرســتــم؟
و گـرچــه مـن از حـشـمـت تــو نـیـارمکـه پـای ملـخ زی سـلیمان فـرسـتـم
ازین شمسه نوری بـخورشید بـخشموزین پـنجـه زوری بـدسـتـان فرسـتـم
بـــر بـــرق رخــشــنــده آتــش فــروزمسـوی ابــر غـرنـده بــاران فـرســتــم
بــخـنـدد بـسـی مـعـدن لـعـل بـر مـنکه خـرمهره سوی بـدخشان فرستـم
بـکـوری کـنـد حـمـل صـاحـب بـصـیرتکه سرمه بـسوی سـپـاهان فرستـم
خــواریـســت گــوســالـه ســامـری راسـزد گـر بـموسـی عـمران فـرسـتـم
تـو نـظـم مـرا خـود گـهـر گـیـر یـکـسـرپسندم که گوهر سوی کان فرستم؟
گر از شاخ بی برگ خود خشک برگیبــر آن درخـت گـل افـشـان فـرسـتـم
پــراگــنـده گـویـم شــود نـام تــرســمبـدان جـمع اگر زین پـریشان فرستـم
بـریـحـان گـری عـیـب بــاشـد اگـر مـنسـوی بـاغ فـردوس ریحـان فـرسـتـم
مــنــم مــالــک آتــش طــبــع حــاشــاکه خـاشاک گلخـن بـرضوان فرسـتـم
چــه عــذر آورم گـر طــنـیـن مـگـس راسـوی بـلبـلان سـحـرخـوان فرسـتـم
تـبـر خـورده شـاخـی بـگـلزار بـخـشـمخـزان دیده بـرگی بـبـستـان فرستـم
کـواکـب بـخـنـدند چـون صـبـح بـر مـنکـه ذره بـخـورشـیـد تـابــان فـرسـتـم
شــفـق وارم از شــرم رو ســرخ گـرددکـه کـوکـب بــر مـاه تـابــان فـرسـتـم
تــو ای یـوســف مـصـر دولـت نـگـویـیبـشـیری بـمحـزون کنعـان فـرسـتـم؟
تـنی را کـه رنـجـیسـت راحـت نـمـایمدلی را که دردیسـت درمان فـرسـتـم
سـوی سیف فرغانی آن مخـلص خـودچـو دانـا خـطـایـی بــنـادان فـرسـتـم
بـمـن گـر سـخـن از پـی آن فـرسـتـیکه تـا من سخـن در خـور آن فرستـم
صــف لــشــکــر مــن نــدارد ســـواریکـه بـا رسـتـم او را بـمیدان فـرسـتـم
مـن از هـمـت تــو چـو آنـجــا رسـیـدمکه بـار فصاحـت بـسـحـبـان فرسـتـم
بــمـنـشـور سـلـطـان ولـایـت گـرفـتـمخــراج ولـایـت بــسـلـطـان فـرسـتــم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج