فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 30 خرداد 1403

و شاعرانه تر از شبنم زكوچه باغ شقايق رفت…( محمد حسين انصاري نژاد)

و شاعرانه تر از شبنم زكوچه باغ شقايق رفت…( محمد حسين انصاري نژاد)

عنوان : شاعرانه تر از شبنم
شاعر : محمد حسين انصاري نژاد

و شاعرانه تر از شبنم زكوچه باغ شقايق رفت…
شكست بغض پرستوها ولي كبوتر عاشق رفت
شبي كه عشق پريشان شد، ضريح آينه لرزان شد
كبوترانه صدايم زد، به سمت آبي مشرق رفت
چكيد خون شفق نم نم، عطش جوانه زد از جنگل
فير زخم و جنون آمد، كه يك ستارۀ صادق رفت
خروش باد نيستان را، پر از ترانۀ زخمي كرد
دلم تجسم توفان بود، ولي پرندۀ عاشق رفت 

منبع : مجموعه شعر مقاومت استان بوشهر /به كوشش حيدر منصوري