فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 5 اردیبهشت 1403

واي از آن دل كه دري رو به خدا باز نكرد( غلامرضا كاج)

واي از آن دل كه دري رو به خدا باز نكرد( غلامرضا كاج)

عنوان : انديشه پرواز
شاعر   : غلامرضا كاج

واي از آن دل كه دري رو به خدا باز نكرد
تا فراسوي ملك همت پرواز نكرد
بال نگشود و در انديشه ي پرواز نبود
با شهيدان خدا زمزمه اي ساز نكرد
در حصار تن خود ماند و و جودش پوسيد
خطر عشق نكرد و سفر آغاز نكرد
ديد نجواي شب حادثه وسوز دعا
پر به خلوتكده ي زمزمه ها باز نكرد
عرق شرم به پيشاني خود هيچ نديد
خويش را با نفس لاله هم آواز نكرد
بارها شاهد خاكستر نخلي سرسبز
بود، اما سفري آن طرف راز نكرد
اي صد افسوس كه اين فرصت بشكوه گذشت
مي توانست ولي حيف كه اعجاز نكرد

منبع : از حنجره ي كارون، مجموعه شعر دفاع مقدس شاعران استان خوزستانبه كوشش بهمن ساكي