فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 5 اردیبهشت 1403

همراه خاكستر گل، در بادهاي شلمچه(حسين ربيعي مطلق)

همراه خاكستر گل، در بادهاي شلمچه(حسين ربيعي مطلق)

عنوان : در بادهاي شلمچه
شاعر / نويسنده : حسين ربيعي مطلق

همراه خاكستر گل، در بادهاي شلمچه
رفتند با شور شيرين، فرهادهاي شلمچه
آرام آرام اما مثل نسيمي گذر كرد
از ذهن مشغول ماها رخداد هاي شلمچه
شرمي كن اي دل – دل من- با اين همه جرم و عصيان
وقتي كه سرشار زخم است، فرياد هاي شلمچه
با اين همه غفلت اي دل، فردا جوابي نداري
روزي كه از ما بپرسند مقدادهاي شلمچه
اينجا سبخزار درد است، بايد سفر كرد آري
همراه خاكستر گل در بادهاي شلمچه 

منبع : مجموعه شعر مقاومت استان بوشهر /به كوشش حيدر منصوري