فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 5 اردیبهشت 1403

هر چند پاره پاره و بر دست مي رسند( حيدر منصوري)

هر چند پاره پاره و بر دست مي رسند( حيدر منصوري)

عنوان : نامۀ بهار
شاعر: حيدر منصوري

هر چند پاره پاره و بر دست مي رسند
تا بوي خون و آتش و دود است، مي رسند
پرچم به دوش و معجزه در شم هايشان
از گيرو دار حادثه سرمست مي رسند
بر شانۀ نسيم، به امضاي آفتاب
با نامۀ بهار به پيوست مي رسند
اما هنوز تشنۀ محراب و مسجديم
اما هنوز تا رمقي هست مي رسند
اي مردمان رهگذر آسمان به دوش!
اين كوچه ها هميشه به بن بست مي رسند
مانديم بين ماندن و رفتن اسير خويش
اما هنوز زخمي و بر دست مي رسند 

منبع : مجموعه شعر مقاومت استان بوشهر /به كوشش حيدر منصوري