فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 2 اسفند 1402

نیما یوشیج، پدر شعر نو فارسی
نیما یوشیج را پدر شعر نو فارسی می‌نامند چرا که با منظومه افسانه، راهی را بر روی ادبیات ایران گشود که تا کنون ادامه دارد.منبع : مهر نیوز