فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 تیر 1403

نخلها كل مي زنند(محمود نائل)

نخلها كل مي زنند(محمود نائل)

عنوان : سرزمين من
شاعر   : محمو نائل

نخلها كل مي زنند
بر خيز
اي بي تاب ترين ستارۀ سرزمين من
نخلها كل مي زنند
از عروج تو
و كمانه كردنت
بر بلنداي آسمان
كدام قفس شكوه تو را
از من خواهد ربود؟
كدام نگاه
به جدايي از اتوأم 
مي تواند خواند؟

نخلها كل مي زنند
بر خيز
كارون
دامن دامن
خاك مي پاشيد
به روي خويش
و شگفتي شانه هايش
پس اي اين همه سال
هنوز
رد توست

نخل ها كل مي زنند
بر خيز
اي ايستاده بر فراز
شعلۀ گلوله شده
خاك

مهر
فوران بي توقف
تارهايي در بيكران
آب
اي عاشقانه ترين
سرود شهر كوچك من
جهان آرا
برخيز!

منبع : از حنجره ي كارون، مجموعه شعر دفاع مقدس شاعران استان خوزستانبه كوشش بهمن ساكي