فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 27 تیر 1403

مي خواند عاشقانه نواهاي شهر من(ايمان طرفه)

مي خواند عاشقانه نواهاي شهر من(ايمان طرفه)

عنوان : سايه شهر
شاعر   : ايمان طرفه

مي خواند عاشقانه نواهاي شهر من
نام تو را كه هست دلاراي شهر من
نام تو را كه حادثه ي سبز شهر بود
نام تو سايه اي به بلنداي شهر من
مي ديدم آن شبي كه زمين پر زدرد بود
دست تو مي رسد به تسلاي شهر من
دست تو مرهمي است به چشمان كوچه ها
عيسي ترين پيمبر شبهاي شهر من
پيشاني تو منبر خورشيد بوده است
بار دگر بيا به تماشاي شهر من
جاري است در تكلم گرم مناره ها 
تكبير تو، بلال خوش آواي شهر من
يادت هميشه هست كه هرگز نمرده اي
نامت حماسه اي به بلنداي شهر من

منبع : از حنجره ي كارون، مجموعه شعر دفاع مقدس شاعران استان خوزستانبه كوشش بهمن ساكي