فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 فروردین 1403

مي بينم از اين سمت عطش، خوشۀ مين ها(محمد حسن انصاري نژاد)

مي بينم از اين سمت عطش، خوشۀ مين ها(محمد حسن انصاري نژاد)

عنوان : قاب اندوه
شاعر : محمد حسن انصاري نژاد

مي بينم از اين سمت عطش، خوشۀ مين ها
پرپر شدن وسعتي از سبزترين را 
خاكستري و مشت پري، تكه پلاكي
از ايل سفر كرده به جا مانده همين ها
بر طاقچه ها قابي از اندوه شما ماند
اين است فقط قسمت ما خاك نشين ها
ميدان، تهي از جرأت بشكوه سواري ست
كو سوختن و پر زدن از خانۀ زين ها؟
بوسيده ام از ظلمت مردابي عصيان
دستان من و دامن خورشيد ببين …ها!

منبع : مجموعه شعر مقاومت استان بوشهر /به كوشش حيدر منصوري