فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 مرداد 1403

مجموعه مقاله های نخستین همایش آموزش زبان و ادبیات فارسی اسفند ماه93

کدعنواننام نویسنده 1نام خانوادگی نویسنده 1نام نویسنده 2نام خانوادگی نویسنده 2نام نویسنده 3نام خانوادگی نویسنده 3نام نویسنده 4نام خانوادگی نویسنده 4
1001واکاوی جنبه های مختلف آموزش زبانرقیه ابراهیمی شهرآبادمحمدرضایوسفیطیبه ابراهیمی..
1002نقش تکرار در ساختار روایت و تاثیر آن بر آموزش زبان فارسیعلی اصغرارجی......
1003طرحِ مقدّماتی آموزش زبان وادبیات فارسی دردوره ی ابتدایی وفارسی عمومی دبیرستان ودانشگاه غلامرضاارژنگ......
1004تحلیل خطاهای نحوی در نوشتار روسی­زبانان فارسی­آموزمریماسلامی......
1005آموزش نگارش فارسی: آسیب­ها و راهکارها مهرداد اصغر پور ماسولهمهریقره گزی....
1006لزوم کاربست دستور گشتاری (چامسکی)در آموزش دستور زبان فارسینرجسافشاری......
1007نظريه آزمون و ارزشيابي در آموزش زبان فارسي به غیر فارسی زبانانآنیتا  الداغی......
1008زبان فارسي و نقش آن در تقويت مباني هويت ایرانیسید احمد پارسانعمت اله عزیزی....
1009آسيب­شناسي شاهد مثال­هاي کتب آموزشی “بيان” «مطالعه­ي موردي مجاز»سید احمد پارساشادیاحمدی....
1010شیوه های پیشنهادی آموزش مهارت های کتبی زبان فارسی به زبان آموزان غیرفارسی زبانکلثومپژوهی......
1011مراحل فراگیری زبان اول، رهنمودی بر سازماندهی روند آموزش زبان دومگیتیتاکیمحمدرضاخالقی....
1012تأثیرات آموزشي منفی پیامک  بر زبان فارسی معاصراحمدجعفریعلی اکبر کمالی نهاد....
1013گفتار و نوشتار در آموزش زبان فارسی به عنوان زبان دومفاطمهجعفری......
1014بررسی موانع یادگیری آموزشِ زبان فارسی به غیرفارسی زبانانِ عربساراجوکارهانیهجاوید....
1015شیوه های و روش های تدریس نوین و فناوری های جدید درآموزش زبان فارسی دردانشگاه هاسهیلا حسینیاحمد منصوری رضی....
1016آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانانعارفهحسینیعاطفهحسینی....
1017ساختار پر انعطاف زبان فارسیفاطمه حیات داودی......
1018آموزش زبان‌فارسی و برنامه‌درسی رشته زبان‌و‌ادبیات فارسیمریم  حیدری......
1019طرح تهیه و تولید محتوای آموزش الکترونیکی زبان فارسی به غیرفارسی‏زبانانابراهیمخدایارزهرا عباسی....
1020فارسی عمومی، اهمیّت و آسیب شناسی آنحمیدرضاخوارزمیسید امیر جهادی....
1021بررسی میزان کاربرد واژگان مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی در گونه­ی علمی زبان فارسی مطالعه موردی وند “ترا”اعظمرستمی......
1022تأثیر دوزبانگی بر پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان ترکمنفخری رسولی گرویکیومرثخانبابازاده....
1023جستاری در رابطۀ آموزش زبان فارسی با فرهنگ و ادبیاتزکیه رشیدآبادیغلامحسینغلامحسین زاده....
1024بررسی  فرا­نقش متنی در کتاب­های آموزش زبان­فارسی سطح متوسط و پیشرفته بر مبنای دستور نقش­گرای نظام­مند هلیدیابراهیمرضاپور زهراسلطان احمدی....
1025مسأله انتقال ساختار نحوی زبان فارسی به دانشجویان خارجیمحرمرضایتیاقبالتسلیمی....
1026نقد و بررسی کتاب زبان فارسی دبیرستان بر اساس میزان نقش آن در آموزش زبان فارسیمهدیرضاییمحبوبه وحیدیان....
1027بررسی تبادل معنا در وب­سایت­های ادبی فارسی بر اساس دستور نقش­گراحسین رضویانزهرا سلطان احمدی....
1028آموزش واژ ه های پایه با بازی های آموزشی بر اساس نظریه ی حوزه های معنایی به کودکان پیش دبستانی غیر فارسی زبانمنصور ریاحی چلوانی......
1029تهيه متون فرهنگي خواندن براي سطح متوسط فارسي‌آموزان‌غيرفارسي‌زبانمنصور ریاحی چلوانی......
1030آموزش زبان فارسي به غير فارسی زبانان (بررسي رويكردهاي نوين و چالش‌هاي آموزش زبان فارسي به غير فارسي زبانان)شهریارشادی گویمحمدرضاکمری....
1031تبیین نقش مولفه رفتاری هوش فرهنگی در ارتباطات فرهنگی فارسی آموزان و ارائه پیشنهادات آموزشیشهلاشریفیفهیمهعباسیان....
1032بررسی چند روش آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانانشهینشیخ سنگ تجن......
1033زبان فارسی وتحکیم  هویت ایرانی – اسلامیطاهره صادقی تحصیلیعصمتدریکوند....
1034زبان فارسی و رسانه­هاطاهره صادقی تحصیلیطاهرهامیدی مفرد....
1035ارزیابی روایی و پایایی آزمون پیشرفت تحصیلی فارسی ویژه فنی- مهندسی مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بین­المللی امام خمینی (ره)زهره صدیقی فرهانیهممقانیزهرا ساداتحسینی..
1036توجه به فرهنگ در تدوین متون آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانانکارمینصراف......
1037زبان فارسي و راديوجهانگیرصفریمریمخلجیابراهیمظاهری عبدوند..
1038بررسی وضعیت گرایش­هاي رشتة زبان و ادبیات فارسیجهانگیرصفریکارمینصراف....
1039آسیب­شناسی زبانی سایت­های اینترنتی فارسی، با تأکید بر ویکی­پدیاشیرزادطائفیآنیتا خالقی....
1040بررسی دوره‌های دانش‌افزایی دانشجویان غیر ایرانی زبان و ادبیات فارسیسید مهدی طباطبایی......
1041آموزش زبان فارسی به دانش آموزان غیرفارس (در مناطق دوزبانه ایران): رویکرد ‏شناختیزهراعباسی......
1042تهیه و تدوین آزمون بسندگی زبان فارسیزهرا عباسی......
1043چرا و چگونه نیازهای زبانی را تعیین کنیم؟افسانه غریبی......
1044فرایند تدریس تکراری در دو مقطع آموزشیعلیرضا غلامی بادی......
1045   آسیب شناسی تدریس زبان و ادبیات فارسی در نظام آموزش و پرورش( با تأکید بر مقطع متوسطۀ 1) مهبودفاضلیلیلاآقام­علی اردبیلی....
1046ارزیابی کتاب درسی زبان فارسی3علی فرخنده کلات......
1047تأثیر و چگونگی استفاده از ادبیات کودکان برای آموزش زبان فارسی به کودکان غیرفارسی­زبان علی فرخنده کلاتمریمنظری خبازمهدیحیدریان..
1048شواهدی از کاربرد استعاره و طرح­واره در متون فارسی (بخوانیم) پنجم دبستان مریم سادات فیاضی......
1049بررسی‌منشأخطاهای‌واکه­ای‌اردوزبانان‌سطح‌مبتدی‌زبا­ن­آموزي‌دریادگیری‌نوشتارزبان‌فارسیزهراقادری حسببتول علی نژاد....
1050رویکرد ها و الگو های طراحي آموزشي زبان و ادبیات فارسی در دانشگاهحسین قاسم پور مقدم......
1051تصویرنویسی در کسب مهارت نوشتنگیتیقریب......
1052آموزش زبان معیار و فراهنجارهای ادبیمحمدرضاقلی زاده......
1053نقد و بررسی روش دستور- ترجمه در آموزش زبان فارسیناصر کاظم خانلونسرینبیرانوند....
1054تدوین محتوای تمرینی جهت آموزش زبان از طریق نرم­افزارهای اجتماعی گوشی­های هوشمند با رویکرد معناشناسی قالبیمعصومهکرمانیمحمددین محمدی....
1055آموزش زبان فارسی و برنامه درسی رشته زبان و ادبیات فارسی در مصربا تکیه بر برنامه آموزشی زبان و ادبیات فارسی گروه زبان های شرقی دانشگاه قاهرهحنانمحمد موسی طاحون......
1056رويكردهاى نوين وچالشهاي آموزش زبان فارسي در كشور مصراحمد السیدمحمد احمد ابوالجواد......
1057تأثیر روانشناسی موسیقی بر آموزش خط فارسیمریم محمدی......
1058شناسایی واژگان همصدا و موزون در زبان فراگیران لهستانی و زبان  فارسی جهت یادگیری آسانحمیرامرادی......
1059آموزش ادبيات جهان در کتاب‌های درسی آموزش زبان فارسی در دوره راهنمايي و  متوسطه اولمجتبی مقصودی......
1060آموزش زبان فارسی برای چه هدفی، و چگونه؟فرشته مؤمنی......
1061تحلیل کتاب «دوره­ی عمومی زبان فارسی» سطح مقدماتی بر مبنای پیوستار برنامه­ی درسیمهین ناز میردهقانفرشته باقریسمیراساعدی..
1062ضرورت واژه سازی در زبان فارسیالهام ناجی میدانیمهناز اسفندیاری....
1063معرفی و بررسی انتقادی متون آموزش فارسی در پاکستانمحمدناصر......
1064معرفی و تصحیح رساله ای خطی در آموزش زبان فارسیمهدینیک منش......
1065تاثیر زبان مادری در آموزش زبان فارسی در بین غیر فارسی زبانان مجتمع بین المللسید باقریحیی زاده......
1066آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان: آسیب‌شناسی محتوای درسیمژگانیحیی زادهمصطفی مرادی مقدم....
1067بازشناسی آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان در آستانۀ تأسیس بنیاد سعدیاحمد صفارمقدم......
1068ادبیات فارسی، زبان‌شناسی و آموزش زبان فارسی: سیری در تاریخ آموزش زبان فارسیحامد نوروزی...