فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 فروردین 1403

ما قيام قامت نخيل( شمسعلي صفي خاني)

ما قيام قامت نخيل( شمسعلي صفي خاني)

عنوان : كعبه سرخ
شاعر   : شمسعلي صفي خاني

ما قيام قامت نخيل
جنگل صبور صنوبريم
ما
نجابت خروشي سبز
قداست رويش زيتونيم
اكنون
حلول رسالتي سبز
و نفي سلطه خزان
در بيداري ريشه هايمان
تفسير مي شود
عجبي نيست
اگر 
حركت وضعي ما
كعبه سرخي را
طواف كند
و گردش انتقالي فصولمان
بر مدار مدام فصلي سبز
مي چرخد
عجبي نيست…

منبع : از حنجره ي كارون، مجموعه شعر دفاع مقدس شاعران استان خوزستانبه كوشش بهمن ساكي