فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 تیر 1403

ما عاشق بوديم(مجتبي تو نه اي)

 ما عاشق بوديم(مجتبي تو نه اي)

عنوان : زخم و ظفر
شاعر   : مجتبي تو نه اي

ما عاشق بوديم
ما غريبان
عاشق بوديم
در زمانه ي زخم و ظفر
به جستجوي غربت خود بوديم
در شب فانوس
كه چشمه ها ستاره مي شدند 
و مردمان شبانه نجوا
به تماشاي آسمان قامت مي افراشتند
ما عاشق بوديم
روزگاراني
كه مرگ را صدا مي زديم
از حنجره ي آوازهاي سبز
*
حالي
در خاطرات خون
و جنون
گام مي زنيم
در خاطرات خسته ي مرداني
كه بر اسرار آسمان
پيچيدند
مردان روشن خورشيد
كه در آشوب ظلمت چيره
ايمان خفته ي انسان را
به سامان صبح
رساندند
*
هنوز جاري اند
سيلاب خاطرات خون و خطر
و من غرق مي شوم
در ياد آنان كه با جان
به پشيواز سحر رفتند
و مي گريم
از التهاب اين سؤال :
كه آيا جهان 
ارمغان زخم جوانمردان را
با چشم هاي عاشقي مي نگرد ؟!

منبع : كتاب از هشت بهار سرخ مجموعه شعر دفاع مقدس استان قم