فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 فروردین 1403

ما جنون كرديم تا از خاك مجنون بگذريم(محمد حسن زاده ليله كوهي)

ما جنون كرديم تا از خاك مجنون بگذريم(محمد حسن زاده ليله كوهي)

عنوان : هفت شهر عشق
شاعر   : محمد حسن زاده ليله كوهي

ما جنون كرديم تا از خاك مجنون بگذريم
عشق ورزيديم تا از هفت گردون بگذريم
نام ما در هفت شهر عشق، نقش كوچه هاست
باش تا از كوچه ي فرهاد و مجنون بگذريم
ما گذشتيم از فلك روزي كه مي فرمود شيخ
كاشكي از خاطر ذات همايون بگذريم
اشك ابراهيم ما رنگ سياوش مي گرفت
تا يكايك از ميان آتش و خون بگذريم
صبر كن اي باد فروردين كه بايد بعد از اين
با بهار از سرزمين سره زيتون بگذريم
مي توان از بوي شب بوهاي عاشق هم گذشت
گيرم از تكبير شب هاي شبيخون بگذريم

منبع : كتاب از هشت بهار سرخ مجموعه شعر دفاع مقدس استان قم