فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 6 تیر 1403

كوله باري از غم و افسوس و حسرت با من است( محمد رضا احمدي فرد)

كوله باري از غم و افسوس و حسرت با من است( محمد رضا احمدي فرد)

عنوان : در جشن عشق
شاعر : محمد رضا احمدي فرد

كوله باري از غم و افسوس و حسرت با من است
اين غم ديرينه تا روز قيامت با من است
واي بر من گر فرموشم شود چشمان تان
ياد آن خورشيد ها ساعت به ساعت با من است
فصل رويش، فصلسرسبز بهاران با شماست
فصل مردن، فصل خفتن، فصل غربت با من است
كاش همراه شما مي سوختم در جشن عشق
كوهي از افسوس و اندوه و ندامت با من است
با خودم تكرار خواهم كرد اما تازه است
روز و شب اين داستان بي نهايت با من است

منبع : مجموعه شعر مقاومت استان بوشهر /به كوشش حيدر منصوري