فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 27 تیر 1403

كه بود آنكه وجود مرا در وجود من گم كرد ( مجيد عابدي)

كه بود آنكه وجود مرا در وجود من گم كرد ( مجيد عابدي)

عنوان : غزل شهود
شاعر / نويسنده : مجيد عابدي

كه بود آنكه وجود مرا در وجود من گم كرد 
تمام بود مرا در نبود من گم كرد 
كدام خلسۀ وهن آفرين وهم آميز
تمام كشف مرا در شهود من گم كرد 
فلك زمين و زمان را به نغمه اي خاموش
در انحناي شب بي سرود من گم كرد 
بيا كه كعبه مرا سجده برده است امشب
بيا كه سجده مرا در سجود من گم كرد 
هزار هاجر لب تشنه پا به پاي سراب
مرا به هرم لبان كبود من گم كرد 
حرم ديويد و دويد و دويد تا خود را 
فكند بر من و در تار و پود من گم كرد 
هنوز مست همان مستي ام، همان مستي
كه دست و پاي تو را در ورود من گم كرد 

منبع : مجموعه شعر مقاومت استان بوشهر /به كوشش حيدر منصوري