فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 مرداد 1403

قطعه

مــال دنــیــا بآخــرت نــرودگرنه صرفش کنی باحسانیبـا تـو اینجـا نماند ار از خیرنـگــمـاری بــرو نـگــهـبــانـیدر قیامت زند بر آتشت آبگر تو اینجا بـکس…

مــال دنــیــا بآخــرت نــرودگرنه صرفش کنی باحسانی
بـا تـو اینجـا نماند ار از خیرنـگــمـاری بــرو نـگــهـبــانـی
در قیامت زند بر آتشت آبگر تو اینجا بـکس دهی نانی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج