فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

قطعه کتب الی (الخدمة) الصاحب الشهید طاب ثراه

چـو حـق خواجـه را آن سعادت بـدادکه بـر اسـب دولت سواری کندبــــجـــود آب روزی هـــر بــــی نـــوابـــبــــاران ادرار جـــاری کـــنـــدبآب ســـخـــا آن…

چـو حـق خواجـه را آن سعادت بـدادکه بـر اسـب دولت سواری کند
بــــجـــود آب روزی هـــر بــــی نـــوابـــبــــاران ادرار جـــاری کـــنـــد
بآب ســـخـــا آن کــنــد بـــا فــقــیــرکـه بــا خـاک ابــر بــهـاری کـنـد
بـــمــاء کــرم ســـایــل خـــویــش راچو گل در چمن چهره ناری کند
کسی را که حق داد بر خلق دستنشـاید که جـز حـق گزاری کـند
بــعـدل ار تــو یـاری کـنـی خــلـق رابــفـضـل ایـزدت نـیـز یـاری کـنـد
ز مظـلـوم شـب خـیز غـافـل مـبـاشکـه او در سـحــرگـاه زاری کـنـد
بــسـا روز دولـت چــو روشـن چــراغکه ظلم شب آساش تـاری کند
تـو محـتـاج سرگشتـه را دسـت گیرکـه تــا دولـتــت پــایـداری کـنـد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج