فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 تیر 1403

قال علی لسان الولی المشار الیه والقطب المدار علیه

مـــن آن آیــیــنـــه مـــعـــنـــی نـــمـــایـــمکـــه از مــرآت دل زنــگـــی زدایــمچو موسی علم جوی از من که چون خضربـــدانــش مــنــبـــع آب بـــقـ…

مـــن آن آیــیــنـــه مـــعـــنـــی نـــمـــایـــمکـــه از مــرآت دل زنــگـــی زدایــم
چو موسی علم جوی از من که چون خضربـــدانــش مــنــبـــع آب بـــقـــایــم
چـــو روح الـــلـــه بـــا نــفـــاس مــطـــهــرجــهــانــی کــوردل را تـــوتــیــایــم
چــو بــر ســر خــاک کـردم خــویـشـتــن رازمـیـن شـد آسـمـان در زیـر پــایـم
اگــر خـــواهــم بـــســـوی عـــالــم قــدسز گــردون نــردبــان ســازم بــرآیــم
بـلطـف و حـسـن چـون عـیسـی و یوسـفبـمـردم جـان بـبـخـشـم دل ربـایـم
مــرا فــیــض یــدالــلــه قــفــل بــگــشــودبــده انـگـشــت مـفــتــاح خــدایـم
چــنـان در حــل و عـقـدم دســت مـطــلـقکه خـواهم بـندم و خواهم گشایم
عــزیــزم کــرد چـــون مــهــمــان اگــر چــهبـخـواری داشت بـر در چـون گدایم
بـــطـــیــر عــارفــان ســـیــرم بـــدل شـــدمـقـامـی نـیسـت انـدر هیچ جـایم
بـشـرق و غـرب مـی رفـتـم چـو خـورشـیدکــنــون انــدر مــقــام اســتــوایــم
زوال مـــــن زوال مـــــمـــــلـــــکــــــت دانکـه من این مـمـلـکـت را پـادشـایم
گــهــی اســـتـــون آن ســـقــف رفــیــعــمگـهـی مـعـمـار این عـالـی سـرایم
بـــبــنــدد آبــهــا چــون بــســت طــبــعــمبـگـردد کـوهـهـا چـون گـشـت رایم
فــلــک گــردان بـــود چــون مــن بـــگــردمزمـین بـرجـا بـود چـون مـن بـجـایم
اگـــر یـــک ذره بـــفـــرســـتـــم بـــیـــایـــدچــو ســایـه آفـتــاب انـدر قـفــایـم
امـــامـــانـــنـــد انـــدر صـــحــــبــــت مـــنولـیـکـن مـقـتــدی مـن مـقـتــدایـم
اگــــرچــــه در رکــــابــــم اولــــیـــایـــنــــدولــیـکــن هـمـعــنـان بــا انـبــیـایـم
گــهــی چــون مــوج بــیــنــی در بـــحــارمگـهـی چـون ابــریـابــی در هـوایـم
مــنــم اکــســیــری تـــحــقــیــق وآنــگــاهدگـر اعـیـان مـس و مـن کـیمـیـایم
مـرا ایـن دولـت و مـکـنـت عـجـب نـیـسـتامــانــت دار گــنـج مــصــطــفــایـم
نــــهــــاده پـــــادشــــاه پــــادشــــاهــــانکــلـیـد گـنـج در دســت عــطــایـم
تـــو بــــیـــمـــاری جـــان داری و گـــویـــیطـــبـــیــب مــرده دل دانــد دوایــم
ز داروهــا کــه در قــانــون نــوشــتـــســتمجـو صحـت که چـون قرآن شفایم
الـا ای بــی خــبــر چــون اشــتــر مـســتکه خوانی چـون جـرس هرزه درایم
من این رمزی که گفتـم حـال قطـب اسـتنـه حـال مـن کـه قـطـب آسـیـایـم
بــتــو زآن نــافــه بــویـی مــی فــرســتــمبـتـو زآن لـالـه رنـگـی مـی نـمـایـم
کــه تــا دانـی کــه حــق را دوســتــانــنــدکه من از گفتنی شان می ستایم
مـــن بـــیـــچـــاره بــــر درگـــاه ایـــشـــانبــســان سـیـف فـرغـانـی گـدایـم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج