فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 22 تیر 1403

فی نعت النبی علیه السلام

بـــســوی حـــضــرت رســول الــلــهمـی روم بــا دل شــفــاعــت خــواهنــخــورم غــم از آتــش، ار بـــرســدآب چـــشــمــم بـــخــاک آن درگــاههــیــچ خ…

بـــســوی حـــضــرت رســول الــلــهمـی روم بــا دل شــفــاعــت خــواه
نــخــورم غــم از آتــش، ار بـــرســدآب چـــشــمــم بـــخــاک آن درگــاه
هــیــچ خــیـری نــدیـدم انــدر خــودشــکــر کـز شــر خــود شــدم آگـاه
گشـت در معـصـیت سـیاه و سـپـیددل و مـویم کـه بـد سـپـید و سـیـاه
ره بــســی رفــتــه ام فـزون از حــدخــر بــســی رانــده ام بــرون از راه
هـیـچ ذکـری نـگـفـتـه بــی غـفـلـتهـیـچ طــاعــت نـکــرده بــی اکــراه
مـاه خــود کـرده ام سـیـه بــفـسـادروز خــود کــرده ام تــبـــه بـــگــنــاه
خـود چـنـین مـاه چـون بـود از سـالخــود چــنـیـن روز کــی بــود از مـاه
شب سیاهست و چشم من تاریکره درازســــت و روز مـــن کـــوتــــاه
بــیــژن عــقــل بــا مــن انــدر بــنــدیــوســـف روح بـــا مــن انــدر چـــاه
هــم بـــدعــوی گــرانــتـــرم از کــوههـم بــمـعــنـی ســبــکـتــرم از کـاه
گـاه بــر نـطـع شـهـوتـم چـون پــیـلگـاه بــر نـیـل نـخــوتــم چــون شـاه
گرگ طـبـعم بـحـمله همچـون شـیرسـگ سـرشتـم بـحـیله چـون روبـاه
دیـن فــروشــم بــخــلـق و در قــرآنخـــوانـــم: الـــدیــن کـــلـــه لـــلـــه
نــفــس مــن طــالــبــســت دنـیـا راچــه عــجــب الـتــفـات خــر بــگـیـاه
ای مـرقـع شـعـار کـرده، چــه سـودخـرقـه ده تـو، چـو نیسـت دل یکتـاه
نـه فـقـیـری نـه صـوفـی ار چـه بـودکـسـوتـت دلق و مسـکـنت خـانقـاه
نشـود پـشـکـلـش چـو نافـه مشـکور شــتــر را تــبــت بــود شــبــگــاه
کـس بـافـسـر نگـشـت شـاه جـهانکــس بــخــرقــه نــشــد ولــی آلــه
نــرســد خــر بــپــایـگــاه مــســیــحورچــه پــالــان کــنـنــدش از دیـبــاه
نـشــود جــامــه بــاف اگــر گــویـنـدبـــمــثـــل عــنــکــبـــوت را جــولــاه
لــشــکــر عــمـر را مــدد کــم شــدصــفـدر مـرگ عـرضــه کـرد ســپــاه
ای بــسـا تــاجــدار تــخـت نـشـیـنکـــه بـــدســـت حـــوادث از نــاگــاه
خـــیــمــه آســـمـــان زریــن مــیــخبر زمین شان زده است چون خرگاه
دســــت ایـــام مـــی زنـــد گــــردنســـر بـــی مــغـــز را بـــرای کــلــاه
از ســر فــعــلــهــای بـــد بـــرخــیــزای بـــنــیــکــی فـــتـــاده در افـــواه
گــرچــه مــردم تــرا نــکــو گــویــنــدبــس بــود کــرده تــو بـــر تــو گــواه
نــرهــد کـــس بـــحـــیــلـــه از دوزخمــاهـی از بــحــر نـگــذرد بــشــنـاه
سـرخ رویـی خــوهـی بــروز شـمـاررو بــشـب چـون خـروس خـیـزپـگـاه
ناله کن گرچـه شـب رسـید بـصـبـحتــوبــه کـن گـرچـه روز شـد بــیـگـاه
مــرض صـــد گــنــه شـــفــا یــابـــداز ســــردرد اگـــر کــــنـــی یـــک آه
چــون زمــن بــازگــیـری آب حــیــاتگـــر بـــخـــاکـــم نــهــنــد یــا ربـــاه
مـر زمـیـن را بـگـو کـه چـون یوسـفاو غــریــبـــســت اکــرمــی مــثــواه
وآن چـنان کـن کـه عـمر بـنده شـودخــــتــــم بــــر لـــاالـــه الـــاالـــلـــه

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج