فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 مرداد 1403

فی العلم وحده

ای که هستی، روز و شب، جویای علمتــشــنـه و غـواص، در دریـای عــلـمرفـتـه در حـیرت که حـد عـلم چـیسـت؟از کتـب، آیا کدامین خواندنی است؟هـر کــســی، نـوع…

ای که هستی، روز و شب، جویای علمتــشــنـه و غـواص، در دریـای عــلـم
رفـتـه در حـیرت که حـد عـلم چـیسـت؟از کتـب، آیا کدامین خواندنی است؟
هـر کــســی، نـوعــی از آن را رو کــنــدعـلـم بــر وفـق طـبـیـعـت، خـو کـنـد
آن یـکـی گـویـد: حــســاب و هـنـدســهجمله وهم است و خیال و وسوسه
و آن دگـر گـویـد کـه: هـان، عـلـم اصــولفـدیـه بــاشـد بــر خـدا و بــر رسـول
کــاش، حـــد عــلــم را دانــســـتـــمــیتـا از این تـشویش و حیرت رستـمی
گـر تـو را مقـصـود، عـلـم مـطـلـق اسـتحــد آن، نـزد قـدیـم بــر حــق اسـت
علم مطـلق، بـی حـد و بـی منتـهاسـتحد بـی حد بـاز بـی حد را سزاست
ور بــود مـقـصـود تــو ای حــق پــرســتحـد عـلمی کان کمال انفـس اسـت
عــلــم، آن بــاشــد کــه بــنـمـایـد رهـتعـلـم، آن بــاشـد کـه سـازد آگـهـت
عـلم، آن بـاشـد که بـشـناسـی بـه ویلـطـف و فـیـض قـادر و قـیـوم و حـی
پـــس بــــدانـــی، قـــدرت بـــی حـــد اوفـیـض و جـود و نـعـمـت بــی عـد او
آن بــه تــعــظــیـم آردت، بــی اخــتــیــارویـن کـنـد در جــمـلـه حـال امـیـدوار
بــی تــصــنـع، حــب خــود در دل کــنــدبــی تـکـلـف، بــر عـمـل مـایـل کـنـد
چــون ز روی شــوق، کــردی بــنــدگــیآن زمــان، داری نــشـــان زنــدگـــی
آنکـه در طـاعـت، دلـش افـسـرده اسـتگر بـه ظاهر زنده، بـاطن مرده است
قــوم جــهـال ار عــبــادت مــی کــنــنــدبـیـشـتـر، از روی عـادت مـی کـنـنـد
یــا عــوامــی را، بــه خــود داعــی بـــودیــا بـــرای دنــیــوی، ســاعــی بــود

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج