فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 مرداد 1403

عقد چهارم در استدلال به ظهور آثار وجود آفریدگار سبحانه ما اعز شأنه و ما اجلی برهانه

ای دریـــن کـــارگـــه هـــوش ربــــایروز و شـب چـشـم نه و گوش گشـاینــه بـــه چــشــم تــو ز دیــدن اثــرینـه بــه گـوشــت ز شــنـیـدن خــبــرینـرگـس…

ای دریـــن کـــارگـــه هـــوش ربــــایروز و شـب چـشـم نه و گوش گشـای
نــه بـــه چــشــم تــو ز دیــدن اثــرینـه بــه گـوشــت ز شــنـیـدن خــبــری
نـرگـس ایـن چـمـنـی کـز لـب جــویخوش نهاده ست نظر سوی به سوی
نـــه ز رخـــســـار گـــلـــش دیــدارینــه بـــه ســرو و ســمــنــش بـــازاری
گـل ایـن بــاغـچــه ای کـز سـر شـاخصـبــحــدم گـوش گـشـاده سـت فـراخ
نــــه ز بــــلــــبــــل شــــنــــود آوازینـــز لـــب غـــنـــچـــه نـــهــانــی رازی
نـکــنـی گـوش و نـبــیـنـی چــنـدیـنکـور و کــر چــنـد نـشــیـنـی چــنـدیـن
چـــنــد گـــاهــی ره آگــاهــان گــیــرتــرک هــمــراهــی بـــیــراهــان گــیــر
پـرده از چـشـم جـهـان بـیـن کـن بـازبــنـگـر پـیـش و پــس و شـیـب و فـراز
بـیـن کـه این دایـره گـردان چـیـسـتدور او گــرد تــو جــاویــدان چــیــســت
بـر سـرت چـتـر مـرصـع کـه فـراشـتبـر وی این نقـش ملـمـع کـه نگـاشـت
مــــهــــر را نــــور ده روز کــــه کــــردمـاه را شــمـع شــب افــروز کــه کــرد
کـیـســت مـیـزان ده دکـان ســپــهـرکـــفـــه ســـازنــده آن از مــه و مــهــر
تــا بـــه مــیــزان چــو دکــان آرایــنــدعــمـر بــر خــلــق جــهـان پــیـمــایـنـد
کـیـســت کـز دســت دل آتــشـنـاکصـبـح چـون اطـلس کـحـلی زده چـاک
سـوزن و رشتـه ز خـورشید اندوخـتوصــلــه زرد قــصــب بـــر وی دوخـــت
کیسـت کـز طـاق فـلک چـون خـم زدزیـــر او چــــار گــــهــــر بــــر هــــم زد
چـون گـهـرهـا بـه هم آمـیخـتـه شـدنـو بــه نـو صـورتــی انـگـیـخــتــه شـد
ســــاخــــت گــــردآوری عــــالــــم راخــــاتـــــم جــــمــــلــــه صــــور آدم را
بـــهــر ایــن کـــارگـــه خـــونــخـــوارهنـــیـــســــت از کــــارگــــزاری چــــاره
عــیـن مـمــکــن بــه بــراهـیـن خــردنـتــوانـد کـه شـود هـســت بــه خــود
چـون ز هـسـتــیـش نـبــاشـد اثــریچـون بـه هسـتـی رسـد از وی دگـری
ذات نـایـافـتــه از هـسـتــی بــخــشچـون تـوانـد کـه بـود هـسـتـی بـخـش
خــشـک ابــری کـه بــود ز آب تــهـینــــایـــد از وی صــــفــــت آب دهــــی
هــر چــه آن را بـــود از بــود نــشــانگــر بـــود مــنــحـــصـــر انــدر امــکــان
لــازم آیــد کـــه نــیــایــد بـــه وجـــودهــیــچ مــوجــود دریــن عــرصــه بـــود
نـقـش بــی خــامـه نـقــاش کـه دیـدنـغـمـه بـی زخـمـه مـطـرب کـه شـنید
نـایـد از مــمــکــن تــنـهـا چــون کــارحــاجــت افــتـــاد بـــه واجــب نــاچــار
او به خود هست و جهان هست بدونـیسـت دان هر چـه نـه پـیوسـت بـدو
جـنبـش از وی رسـد این سـلسله راروی در وی بــــود ایـــن قـــافــــلـــه را
چـون خلد جـنبـش موریت بـه پـشتزود آری ســـوی آن مــور انــگـــشـــت
زان خــلــش هــســتــی او را دانــیبــه سـر انـگـشـت ز پــشـتــش رانـی
بـــــاورت نــــایــــد کــــانــــدر ژنــــدهخــلــدت پــشــت نـه زان جــنــبــنــده
عـــالـــم و ایـــن هـــمـــه آثـــار در اوچــرخ و ایـن جــنـبــش بــســیـار در او
پــرده ســازنــد و نـو اگــر پــیـوســتکــه پــس پــرده نــواســازی هــســت
هــمــه را جــنــبــش و آرام ازوســتهــــمــــه را دانــــه ازو دام ازوســـــت
زوسـت جـنـبــنـده نـه از بــاد درخـتزوسـت فـرخـنـده نـه از گـردون بــخـت
او بــرد تــشــنـگــی تــشــنـه نـه آباو دهـد شــادی مـســتــان نـه شـراب
غــنــچــه در بـــاغ نــخــنــدد بـــی اومـــیــوه بـــر شـــاخ نــبـــنــدد بـــی او
کـــــارگــــر او دگــــران آلــــت کـــــارکـــارگـــر یـــافـــتـــی آلـــت بــــگـــذار
کــــار او کـــارگـــر او آلـــت اوســــتاوست مغز و دگران جـمله چـو پـوست
مـغـزخـواهـی نـظـر از پـوسـت بـبـنـدمـغـز جـویـی نـکـنـد پــوسـت پــسـنـد
حـــرف غـــیـــر از ورق دل بـــتـــراشخــاطــر از نــاخــن فــکــرت مــخــراش
از هـمـه سـاده کـن آیـیـنـه خــویـشوز هـمـه پـاک بــشـو سـیـنـه خـویـش
تــا شــود گــنــج بــقــا ســیـنــه تــوغـــــرق نـــــور ازل آیــــیــــنـــــه تـــــو
طــی شــود وادی بــرهـان و قـیـاستــو بــمــانـی و دل دوســت شــنــاس
دوسـت آنـجـا کـه بــود جـلـوه نـمـایحــجـــت عــقــل بـــود تـــفــرقــه زای
چـون نـمـایـد بــه تـو ایـن دولـت رویرو در آن آر و بــه کــس هـیـچ مـگــوی
زانــکــه از گــوهــر عــرفــان خــالــیبـــه بـــود کــیــســه اســـتـــدلــالــی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج