فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 مرداد 1403

عقد دوم در شرح سخن که شریف ترین گوهر صدف آدمیت است و لطیف ترین زیور شرف محرمیت

آب آن روضـــــــه دیـــــــن افـــــــروزدتـــاب ایــن خـــرمــن ایــمــان ســوزددر سخـن نیست بـه زر کس محـتـاجســـکــه زر ز ســـخـــن یــافــت رواجای…

آب آن روضـــــــه دیـــــــن افـــــــروزدتـــاب ایــن خـــرمــن ایــمــان ســوزد
در سخـن نیست بـه زر کس محـتـاجســـکــه زر ز ســـخـــن یــافــت رواج
ای بـــســا قــفــل دریــن کــاخ دو درکـه کــلـیـدش نـتــوان ســاخــت ز زر
لـب چــو ز افـســون ســخــن آرایـنـدآن گــره در نـفــســی بــگــشــایـنــد
ای قــوی ربـــقــه اخــلــاص بـــه تــوخـلـعـت لـطـف سـخـن خـاص بـه تـو
بـحـر معـنی ز سـخـن پـر گهر اسـتهــر یـک آویـزه گــوش هــنــر اســت
در بـــلــوریــن صـــدف چـــرخ کــهــننـیـســت والـاگــهـری بــه ز ســخــن
ســخــن آواز پـــر جـــبـــریــل اســتروح بــخــش از دم اسـرافـیـل اســت
سـخـن از عـرش بــریـن آمـده اسـتبــهـر پــاکـان بــه زمـیـن آمـده اسـت
نـیـسـت در کـان گـهـری بــهـتـر ازانیــا در امــکــان هــنــری بــهــتــر ازان
نامه کـون بـه وی طـی شـده اسـتآدمــی آدمــی از وی شـــده اســـت
فضـل کلک و شـرف نامه بـه اوسـتعـقـل را گـرمی هنگـامـه بـه اوسـت
گــر نــبـــودی ســـخـــن تـــازه رقــمنـشــدی لــوح و قــلــم لـوح و قــلــم
قــلــم و لــوح بــه کــار ســخــن انـدروز و شـب نقـش و نگـار سـخـن انـد
بــه ســخــن زنـده شــود نـام هـمـهبـه سـخـن پـخـتـه شـود خـام هـمـه
دل که لب تشنه به آب سخن استپــخـتــه و خـام خـراب سـخـن اسـت
طـبــع مـا خــرم از انـدیـشـه اوسـتخرم آن کس که سخن پیشه اوست
شب که از فکر سخن پـشت خـمیمفـــرق را کـــرده رفـــیــق قـــدمـــیــم
حــلـقــه خــاتــم صــدقـیـم و یـقـیـندل نگـین حـرف سـخـن نـقـش نگـین
گـه کـشــد در تــه ران مـرکــب جــمگــه بـــه روم آورد از هــنــد حــشــم
گــوش از آن کــوکــبـــه جــم نــگــردچــشــم ازیـن غــالــیـه هــنــد چــرد
زیـــر ایــن دایـــره بـــی ســـر و بـــننـتــوان مـدح سـخـن جـز بــه سـخـن
مـدح گـویـان کـه فــلـک مـعــراج انـدگـاه مـدحـت بـه سـخـن مـحـتـاج اند
جـز سـخـن کـو بـه غـنا نامـزد اسـتمدحـت و مـادح و ممدوح خـود اسـت
چـون سـخـن راه سـفر پـیش گرفـتقـوت و قـوت هـمـه از خـویش گـرفـت
رخــــت بــــر راحــــلــــه راز نــــهـــادپـــای بــــر طـــارم اعـــجـــاز نـــهـــاد
قــیـمــت نــرخ گــرانــان هـمــه بــردنــامــه ســحــر بــیــانــان بــســتــرد
حــامـل سـر ودیـعـت سـخــن اسـترهـبــر راه شـریـعـت سـخــن اســت
شـرع دســتــور کـمـال از وی یـافـتدســت بـــر امــن زوال از وی یــافــت
نــکــتــه اصــل بــیـان کــرده اوســتچــشــمــه فــرع روان کــرده اوســت
گــلــی از بــاغ وفــا ریـخــتــه اســتدر نـســیـم نـفـس آویـخــتــه اســت
گــوش را آمـده بــویـش بــه مـشــامســخــنـش کــرده لـب نـاطــقــه نـام
هـســت ازیـن گــل چــمـن دل تــازهبــــلـــبــــل شــــوق بــــلـــنـــد آوازه
مـا کــه خــجــلــت زده از روی ویـیـمرو دریــن بــاغــچــه بــر بــوی ویــیــم
هـسـت بـر بـوی وی ایـن بـالـش مـاوز تــک و پــوی وی ایـن نــالــش مــا
جــلـوه حــســن ز وصــافـی اوســتســکـه عــشــق ز صــرافـی اوســت
ســخــن آنــجـــا کــه زنــد لــاف ادبخـامـشـی از زر صـامـت چـه عـجــب
مــس او بـــه ز زر ده دهــی اســـتذکـــر زر در ره او بـــیــرهـــی اســـت
سـخـن و سـحـر بـه یـک آهـنـگ انـدزر و زرنــیــخ بــه هــم یـکــرنــگ انــد
سـخـن از چــشـمـه جــان گـیـرد آبزر رخـــشـــان ز شـــرر یــابـــد تـــاب

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج