فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 5 اردیبهشت 1403

شيون انگيخته در پشت زبان ها آتش( خليل عمراني)

شيون انگيخته در پشت زبان ها آتش( خليل عمراني)

عنوان : فصل جنون
شاعر : خليل عمراني

شيون انگيخته در پشت زبان ها آتش
درد نان، ريخته در ساغر جان ها آتش
آتش تاخته بر خلوت دل ها اندوه 
غربت افروخته در باغ نهان ها آتش
فصل افسوس و عطش سفرۀ بي نان كم نيست
نان مردم شده در خالي خوان ها آتش
و پس از هشت شقايق نفس باز افسوس
سايه انداخته بر تاب و توان ها آتش
زخم ها باز نمكسودترين مي سوزند 
پس كه سر مي زند از زخم زبان ها آتش
كاشكي فصل دل انگيز جنون بر مي گشت
تا بگيرد دل اين تفرقه خوان ها آتش

منبع : مجموعه شعر مقاومت استان بوشهر /به كوشش حيدر منصوري