فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 28 تیر 1403

شماره ٩: نگار من که بلب جان دهد جهانی را

نـگـار مـن کـه بـلـب جـان دهد جـهانی رابــبـوسـه یـی بـخـرد از تـو نـیـم جـانـی رامیان وصل و فراقش ز بـهر ما سخـنسـتدو پــادشـا بــخــصـومـت خـورنـد ن…

نـگـار مـن کـه بـلـب جـان دهد جـهانی رابــبـوسـه یـی بـخـرد از تـو نـیـم جـانـی را
میان وصل و فراقش ز بـهر ما سخـنسـتدو پــادشـا بــخــصـومـت خـورنـد نـانـی را
مـــیـــان دایــره روی او ز خـــال ســـیـــاهکــه نــقــطــه زد ز دل لــالــه ارغــوانـی را
رخــان آن شـه خــوبــان نـگـر مـگـو دیـگـردو آفــتــاب کــجــا بــاشــد آســمــانـی را
چـو خـوان لـطـف شـود عـام از مـیانه مـرامران که از مگسی چاره نیست خوانی را
بـــتــن ز خــوردن انــدوه او شــدم لــاغــربـغـم ز گوشـت جـدا کردم اسـتـخـوانی را
بــریـد دولــت از آن حــضــرتــم پــیـام آوردخـلـاصـه ایـن کـه بـگـویـنـد مـر فـلـانـی را
اگـر تـو کـم کـنی از خـود منت زیاده کـنمدرین مـعـامـلـه سـودیسـت هـر زیـانـی را
خطاست همچو سگ کوی هر دری بودنچـو پـرده بـاش و مـلـازم شـو آسـتـانی را
ز خــاکـدان در مـاســت سـیـف فـرغـانـیز بــلـبــلـی نـبــود چــاره گـلـســتــانـی را

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج