فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 مرداد 1403

شماره ٩٩

ای پــســر از مـردم زمـانـه حــذر گـیـربـگذر ازین کوی و خانه جای دگر گیردر تـو نـظـرهـای خـلـق تـیـر عـدو دانتـیـغ بـیفـگـن بـرای دفـع سـپـر گـیـرچون …

ای پــســر از مـردم زمـانـه حــذر گـیـربـگذر ازین کوی و خانه جای دگر گیر
در تـو نـظـرهـای خـلـق تـیـر عـدو دانتـیـغ بـیفـگـن بـرای دفـع سـپـر گـیـر
چون تـو ندانی طریق غوص درین بـحرحـشـو صدف ممتـلی بـدر و گهر گیر
چـون تـو نه آنی کـه ره بـری بـمعـانیجـمله جـهان نیکـوان خـوب صـور گیر
گــر بــجــهـد آتــشــی ززنـد عــنـایـتسـوخـتـه دل بـپـیـش او بـرو در گـیـر
یار اگـرت از نـگـین خـویش کـنـد مـهـرنام ازو همچو شمع و مهر چو زر گیر
پـای بـنه بـرفراز چـرخ و چـو خـورشـیدجــمـلــه آفــاق را بــزیـر نـظــر گــیـر
بـاز دلت چـون بـدام عـشـق در افـتـادخیل ملک را چو مرغ سوختـه پـر گیر
مرغ سـعـادت بـشـام چـون بـگرفـتـیدام تـضـرع بــنـه بـوقـت سـحـر گـیـر
جـان شریف تـو مغز دانه نفس اسـتسـنـگ بـزن مـغـز را ز دانـه بـدر گـیر
چون سر تو زیر دست راهبری نیستجـمله اعضای خویش پـای سفر گیر
بـگـذر ازین پـسـتـی از بـلـندی همـتوین همه بـالا و شـیب زیر و زبـر گـیر
صـدق ابـوبـکـر را عـلـم کـن و بـا خـودتـیغ علی وار زن جـهان چـو عمر گیر
سـیف بـرو جـان بـبـاز و نصرت دل کندامن معـشـوق را بـدسـت ظـفر گیر
عیب عملهای خـویشـتـن چـو بـبـینیبـحـر دلت را چـو عـلم کـان هنر گـیر

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج