فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 مرداد 1403

شماره ٩٧

اگـر دولـت همی خـواهی مکـن تـقـصـیر در طـاعـتکسی بـخـت جـوان دارد که گردد پـیر در طاعتبـطـاعـت در مکـن تـقـصـیر اگر خـود خـاص درگاهیبـبین کابـلیس ملعو…

اگـر دولـت همی خـواهی مکـن تـقـصـیر در طـاعـتکسی بـخـت جـوان دارد که گردد پـیر در طاعت
بـطـاعـت در مکـن تـقـصـیر اگر خـود خـاص درگاهیبـبین کابـلیس ملعون شد بیک تقصیر در طاعت
چـو مـردان نـفـس سـرکـش را بـزنـجـیـر ریـاضـت دهکه کس مر شـیر را ناورد بـی زنجـیر در طـاعـت
هلاک جـان نمی جـویی ممان ای خواجه در عصیانبـقای جـاودان خـواهی بـمیر ای میر در طـاعـت
سـگ نـفـس شـمـا پـوشـد لـبـاس خـوی انـسـانیچـو بـا اصحاب کهف آیید چـون قطمیر در طاعت
پـرت بـخـشـنـد چـون عـنـقـا و در دام کـسـی نـاییچو وصفت راستـی بـاشد بـسان تـیر در طاعت
ایا در مـعـصـیت چـون مـن بـسـی تـعـجـیلـهـا کـردهبـرو گـر زاهـل ایمـانـی مـکـن تأخـیر در طـاعـت
اگــر در مـعــصــیـت دیـوت مــســخــر کــرد نـتــوانـدسـلیمان وار دیوان را کنی تـسـخـیر در طـاعـت
ایـا از بــهـر یـک لـقـمـه چــو مـن دنـیـا طـلـب کـردهبـسی تلبـیس در دین و بـسی تـزویر در طاعت
چو پشت دست خویش آسان ببینی روی جان خوداگــر آیـیـنــه دلــرا کــنــی تــنــویــر در طــاعــت
هـوا را خــاک بــر سـر کـن بــدســت هـمـت وآنـگـهچو آب اندر دهان آتش بکف می گیرد در طاعت
بــرو انـدر صـف مـردان چــو غـازی تــیـغ زن بــا خـوددرآور نـفـس کـافـر را بــیـک تـکـبــیـر در طـاعـت
چــو زر گـر در حـسـاب آری زمـانـی نـفـس ظـالـم راعـقـود لؤلـوی رحـمـت کـنـی تـوفـیر در طـاعـت
نمی خـواهی که در نعـمت فـتـد تـقصـیر و تـغـییریمکن تـقصـیر در خـدمت مکن تـغـییر در طـاعـت
ازین سان موعظت می گوی بـا خـود سیف فرغانیدرآور نفـس سـرکش را بـدین تـدبـیر در طـاعـت

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج