فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

شماره ٩٧: مقبل آن قومی که با تو عشق دعوی کرده اند

مقبل آن قومی که بـا تو عشق دعوی کرده اندوز دو عـالـم قـصـد آن درگـاه اعـلـی کـرده انـدروضـه مأوی نمی خـواهند و نخـلـسـتـان خـلـدبــیـنـوایـانـی کـه در…

مقبل آن قومی که بـا تو عشق دعوی کرده اندوز دو عـالـم قـصـد آن درگـاه اعـلـی کـرده انـد
روضـه مأوی نمی خـواهند و نخـلـسـتـان خـلـدبــیـنـوایـانـی کـه در کـوی تــو مأوی کـرده انـد
زندگـی تـن چـو جـان را مـانع اسـت از روی تـوعـاشـقـان زنـده دل مـردن تــمـنـی کـرده انـد
عـاشـقـان از بـهر جـانان تـرک عـالم گـفـتـه اندزاهـدان از بــهـر جـنـت تـرک دنـیـی کـرده انـد
عــاشــق عـالـی نـظــر را کآرزو دیـدار تــســتکـحـل چـشـم جـانش از نور تـجـلی کـرده اند
خـال بــر روی تـو گـویـی از سـواد چـشـم حـورنقش بـندی بـر بـیاض دست موسی کرده اند
زآه عــشــاق تــو مـرده زنـده مـی گــردد مـگـرتـعـبـیه در وی دم احـیـای عـیسـی کـرده انـد
عشق ورز ار نام خواهی ای پسر کاهل سخناز بـرای عـشـق مجـنون ذکـر لـیلـی کـرده اند
سـیف فـرغـانی اگر بـد گفـت و گر نیک از کـرمبشنو و عیبش مکن کز غیبش املی کرده اند

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج