فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 تیر 1403

شماره ٩٥

ای کـه انـدر مـلـک گـفــتــی مـی نـهـم قـانـون عــدلظـلـم کـردی ای اشــاراتــت هـمـه بــیـرون عـدلایـن امــیـرانــی کــه بــیـمــاران حــرص انــد و طـ…

ای کـه انـدر مـلـک گـفــتــی مـی نـهـم قـانـون عــدلظـلـم کـردی ای اشــاراتــت هـمـه بــیـرون عـدل
ایـن امــیـرانــی کــه بــیـمــاران حــرص انــد و طــمــعهـمـچــو صــحــت از مـرض دورنـد از قـانـون عـدل
دسـت چـون شمشیرشان هر سـاعتـی در پـای ظلمبــر ســر مــیــدان بــیــدادی بــریــزد خــون عــدل
زآن همـی تـرسـم کـه نـاگـه سـقـف بـر فـرش اوفـتـدخـانـه دین را کـه بـس بـاریک شـد اسـتـون عـدل
ظـالـمان سـرگـشـتـه چـون چـرخـند تـا سـرگـین جـورگـاو جــهـل ایـن خـران انـداخـت بــر گـردون عـدل
چــون هــلــال دولــت ایـن ظــالــمــان شــد بــدر تــامهـر شـبــی نـقـصـان پــذیـرد مـاه روزافـزون عـدل
دیـگـران دروی چـو مـجـمـر عـود احـسـان سـوخـتــنـدوین خسان را هیمه سرگین است در کانون عدل
آب عــدل و دســت احــســان شــویــد از روی زمــیـنچـرک ظـلـم ایـن عـوانـان را بــیـک صـابــون عـدل
گرچه عدل و دین نمی دانی ولی می دان که هستراسـتـی مـعـنـی دین و نـیکـویی مـضـمـون عـدل
اطـلـس دولـت چـو در پــوشـیـدی احـسـان کـن بــدوربـهر عـریانـان ظـلـمـت صـدره یی زاکـسـون عـدل
حــاکــمــی عــادل هـمـی بــایـد کــه دنـدان بــرکــنـدمـار ظــلـم ایـن عـقـارب را بــیـک افـســون عــدل
بـــاد لــطــفــش وانــشــانــدی آتـــش ایــن ظــلــم راخــاک را گــر آب دادی ایــزد از جـــیــحــون عــدل
آمـدی جــمـشـیـد و مـهـدی تــا شـدی ســرکـوفـتــهمــار ضــحــاکــان ظــلــم از گــرز افــریـدون عــدل
تـــا امــام خـــود نــســـازی شـــرع را در کــار مــلــکهرچـه تـو حاکم کنی چـون ظلم بـاشد دون عدل
گـر خــوهـی تــا نـظــم گـیـرد کــار مـلـک و دیـن ز تــوجـهد کـن تـا جـمـلـه افـعـالـت شـود موزون عـدل
تــا مــزاج مــمــلــکــت صــحــت پــذیــرد بــعــد ازیــنخـلـط ظـلـم از طـبـع بـیرون کـن بـافـتـیمون عـدل
ظـلـمـت ظـلـمـت گـر از پــشـت زمـیـن بــرخـاسـتــیروی بــنـمـودی بــمـردم چــهـره گــلــگــون عــدل
حـــرص زرگــر کـــم بـــدی در تـــو عـــروس مــلــک راگـوش عــقـد در شــدی از لؤلـوی مـکـنـون عــدل
سـیـف فـرغـانـی چـو پـیـدا گـشـت بــوم شـوم ظـلـمراسـت چـون عـنقـا نهان شـد طـایر میمـون عـدل

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج