فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

شماره ٩٤

گـر کـسـی از نعـمـت این مـنعـمـان ادرار خـوردهمچـو گربـه کاسـه لیسید و چـو سـگ مردار خـوردهمچـو مارش سـر همی کوبـند امروز ای پـسرهـرکـه روزی دانـه یی …

گـر کـسـی از نعـمـت این مـنعـمـان ادرار خـوردهمچـو گربـه کاسـه لیسید و چـو سـگ مردار خـورد
همچـو مارش سـر همی کوبـند امروز ای پـسرهـرکـه روزی دانـه یی چـون مـوش ازین انـبـار خـورد
چـون ز کسب خـود ندارد نان قسمت و آب رزقهمـچـو اشـتـر مرغ آتـش همـچـو لـکـلـک مـار خـورد
کـاشــکـی پــیـر ار ازیـن ادرار بــودی بــی نـیـازچـون بـبـاید دادن امسـال آنچـه مسـکـین پـار خـورد
کـار کـن گر پـیشـه دانی زآنکه مرد کـار اوسـتکآب روی دیــن نــبـــرد و نـــان ز مـــزد کـــار خـــورد
نزد درویشـان ز شیرینی ایشـان خـوشتـرسـتهـمـچـو شـوره گـر کـسـی خـاک از بـن دیوار خـورد
بــر ســر خــوان قـنـاعــت شــوربــای عــافـیـتآنـکـس آشـامـد کـه نـان جــو ســلـیـمـان وار خــورد
رو بآب صــبــر تــر کــن پــس بآســانـی بــخــورنان خشکی را که سگ چون استخوان دشوار خورد
کآنچـه درویشان صاحـب دل بـخـرسندی خورندنـی مـگـس از شــکــر و نـی نـحــل از گـلـزار خــورد
رو غـم دین خـور درین دنیا که فـردا در بـهشـتنوش شـادی آن خـورد کین نیش غـم بـسـیار خـورد
پـــاک دار آیــیــنــه دل روی جــان بـــیــن انــدروروی نــنــمــایــد بـــکـــس آیــیــنــه زنــگـــار خـــورد
خـوردن حـل و حـرام از اخـتـلـاف قـسـمـتـسـتهـرکـه دارد قـســمـتــی از حــضــرت جــبــار خــورد
انـدریـن ویـرانـه گــاو و خــر گـیـاه و نـحــل گــلوآدمــی خــرمــا تــنـاول کــرد و اشــتــر خــار خــورد
یارب این ساعت چو تـایب از گنه مستـغفرستســیـف فــرغــانــی کــه ایـن ادرار از نــاچــار خــورد
خوردنش را چون گنه دانست اگر چه نعمتستیـک درم از وی بــده الـحــمـد و اســتــغــفــار خــورد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج