فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 28 تیر 1403

شماره ٩٤: دوش ما را از سعادت بود جانان در کنار

دوش مـا را از سـعـادت بــود جــانـان در کـنـاردل بـرون رفت از میان چون آمد آن جان در کنارتـرک جـان کـن تـا بـیاید بـا تـو جـانان در مـیانهر دو نتـوانی…

دوش مـا را از سـعـادت بــود جــانـان در کـنـاردل بـرون رفت از میان چون آمد آن جان در کنار
تـرک جـان کـن تـا بـیاید بـا تـو جـانان در مـیانهر دو نتـوانی گـرفـتـن جـان و جـانـان در کـنار
بــود امـشـب مـجـلـس مـا را و مـا را تـا بــروزشـمـع رخـشـان در میان و مـاه تـابـان در کـنار
مفلسی را شاهدی چون پـادشاهی میهمانبـی دلی را دلبـری همچـون گلسـتـان در کـنار
انـدریـن حـالـت بـیـا ای طـالـب انـدر مـن نـگـرتـا بـبـینی بـلـبـلـی را بـاغ و بـسـتـان در کـنـار
گـاه بـا ما می فـگـند از لـطـف گـویی در میانگـاه او را مـی فـتــاد از زلـف چــوگـان در کـنـار
قند می بـارید از آن لعـل درافشـان در سـخـنمشک می افشـاند از آن زلف پـریشان در کنار
وقـت من از گـریه و از نالـه می کـردند خـوششـمـع گـریان در مـیان و چـنگ نـالـان در کـنـار
شـکـر و گل داشـت آن دلدار و من از وصـل اوداشتم تـا وقت صبـح این در دهن و آن در کنار
شوق در دل بـی فتـور و شور در سـر بـر دوامدرد عـشـق انـدر مـیان جـان و درمـان در کـنـار
فـتـنـه مـردسـت و زن آن مـاه تـابـان در مـیانراحـت جـانسـت و تـن آن شاه خـوبـان در کنار
ای بـسا شبـها که من در هجر او می ریختـماشـک خـونـین در گـریـبـان وز گـریبـان در کـنـار
بـحـر مواجـسـت عشـق و در میان بـحـر صبـرکشتی نوحست و ما را هست طوفان در کنار
بـا چنین شوق جگر سوزست حال دل چنانکدایـه بــی شـیـر و او را طـفـل گـریـان در کـنـار
تــو مـیـا انـدر مـیـان کـار خــود کآن دوسـت راتــا تــو بــاشـی در مـیـان آورد نـتـوان در کـنـار
دوست را با سیف فرغانی هرآن کو دید گفتکــان مــرواریــد دارد بــحــر عــمــان در کــنــار

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج