فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 مرداد 1403

شماره ٩٢

هرکـه همـچـون مـن و تـو از عـدم آمـد بـوجـودهمـه دانـنـد کـه از بـهـر سـجـود آمـد وجـودتـا بـسـی محـنت خـدمـت نکـشـد همـچـو ایازمـرد همـکـاسـه نعـمـت …

هرکـه همـچـون مـن و تـو از عـدم آمـد بـوجـودهمـه دانـنـد کـه از بـهـر سـجـود آمـد وجـود
تـا بـسـی محـنت خـدمـت نکـشـد همـچـو ایازمـرد همـکـاسـه نعـمـت نشـود بـا مـحـمـود
هـرکـه مـانـنـد خــضــر آب حــیـات دیـن یـافــتبـهر دنـیا بـر او نـیسـت سـکـنـدر مـحـسـود
ای (که) بر خلق حقت دست و ولایت دادستخـلـق آزرده مـدار از خـود و حـق نـاخـشـنود
آتـــش انــدر بـــنــه خــویــش زدی ای ظــالــمکــه بـــظــلــم از دل درویــش بـــرآوردی دود
گــرچــه داری رخ چــون آتــش و انـدام چــو آبزیــر ایـن خــاک از آن آتــش و آب افــتــد زود
ور چـه در کـبــر بــنـمـرود رسـیـدی و گـذشـتمن همی گویمت از پـشه بـتـرس ای نمرود
ز بــر و زیـر مــکــن کــار جــهـانــی چــون عــادکه بـیک صیحه شوی زیر و زبـر همچو ثـمود
تــا گـریـبــان تــو از دســت اجــل بــسـتــانـنـدای کـه از بــهـر تــو آفــاق گـرفـتــنـد جــنـود
پـیش ازین بـی دگران بـا تـو بـسی بـود جـهانپس ازین بـا دگران بی تو بـسی خواهد بـود
گر چـه عمر تـو درازسـت، چـو روزی چـندسـتهـم بآخـر رسـد آن چـیز کـه بـاشـد مـعـدود
ورچــه خــوش نـایـدت از دنـیـی فـانـی رفـتــننه تویی بـاقی (و) خالد نه جهان جای خلود
نـرم بــالــای زمـیـن رو کــه بــزیـر خــاکــســتسـرو سـیمـین قـد و رو و گـل رنگـین خـدود
این زر سـرخ که روی تـو ز عـشـقـش زردسـتهست همچون درم قلب و مس سیم اندوذ
عـمـر انـدر طـلـبـش صـرف (شـود،) آنـت زیان!دگـری بـعـد تـو زآن مـایه کـنـد، اینـت سـود!
رو هـوا گــیـر چــو آتــش کــه ز بــهـر نـان مــردتــا دریــن خــاک بــود آب خــورد خــون آلــود
عـاقـبــت بــذ بــجــزای عـمـل خــود بــرســیـدخـار می کـاشـت از آن گـل نتـوانسـت درود
نـیـک بــخــتــان را مـقـصـود رضـای حــقـسـتبـخـت خـود بـد مکـن و بـاز ممان از مقـصـود
گـــر درم داری بـــا خـــلـــق کـــرم کـــن زیـــرا«شرف نفس بـجودست و کرامت بـسجود»
سـیف فرغانی در وعظ چـو سـعدی زین سـانسـخـنی گفت و بـود دولت آنکس که شنود

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج