فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 مرداد 1403

شماره ٩١

چـو کـرد نـرگـس مـسـتــش ز تــیـر مـژگـان تـیـغچـو چـشـمم آب ز خـون جـگر خـورد آن تـیغســـپـــر فـــگــنــدم از آن دلــبـــر کـــمــان ابـــروکـه بـهر…

چـو کـرد نـرگـس مـسـتــش ز تــیـر مـژگـان تـیـغچـو چـشـمم آب ز خـون جـگر خـورد آن تـیغ
ســـپـــر فـــگــنــدم از آن دلــبـــر کـــمــان ابـــروکـه بـهر کـشـتـن مـن کـرد تـیر مـژگـان تـیغ
ز جــان نـشــانـه کـن و از نـشـانـه ســاز ســپــرکـه تـیر غـمـزه آن تـرک راسـت پـیکـان تـیغ
بــگـرد نـرگـس مـخــمـور او خــدنـگ مـژه اســتبـدسـت تـرکـان تـیر و بـچـنگ مسـتـان تـیغ
چــو روی خـوبــش در بــاغ نـیـسـت خـنـدان گـلچـو خوی تـیزش در جـنگ نیست بـران تـیغ
کـســی کـه بــا مـن شــمـشــیـر آشــکــار زدیچــو تــیـر غـمـزه او دیـد کـرد پــنـهـان تــیـغ
بــــتـــیـــغـــم از دهـــن او جـــدا نـــگـــردد لـــبوگـــر چـــو اره بـــرآرد هــزار دنـــدان تـــیــغ
ایــا ز روی تـــو اســـلــام کــرده پـــشـــت قــویمکـش چـو لشـکـر کـافـر بـر اهل ایمان تـیغ
بــحــســن مـمـلـکـت مـصــر حــاصــلـســت تــراچــو یـوسـف ار نـزنـی بــا عـزیـز ریـان تــیـغ
مــیــان زمــره خــوبـــان تــو حــجــت الــحــقــیز بـهـر مـنـکـر آن حـجـتـسـت بــرهـان تـیـغ
ز دست عشق تو از بس که خورده ام شمشیر،و گرچـه از کـف تـو در در اسـت درمان تـیغ،
چــنـان شـدم کـه چــو در گـردن افـگـنـم جــامـهبــجـای مـن بــدر آرد سـر از گـریـبــان تــیـغ
خـط تـو دیـدم و از بـنـده دل بــرفـت کـه هـسـتبــرای فـتــح ســبــا نـامـه سـلـیـمـان تــیـغ
ز بــهـر کـار تــو بــا نـفـس خــویـش کـردم صـلـحبــجـزیـه بــاز گـرفـتــم ز کـافـرسـتــان تــیـغ
کــه تــا بــطــاعــت و خــدمـت ســری فــرو نـاردخـلـیـفـه بــاز نـگـیـرد ز اهـل طـغـیـان تــیـغ
مــیـان مــا و مــخــالــف بــرای تــو جــنـگــســتکـشـیـده از دو طـرف یک بـیک دلـیـران تـیغ
پـــی عـــروس خـــلـــافـــت کـــه در کـــنــار آیــدمیان لـشـکـر بـومسـلم اسـت و مروان تـیغ
بــوصــل تــو نــرســد بــنــده چــون رقــیــبــانــتکشیده اند چـپ و راست چـون غلامان تـیغ
کــجــا ســریــر بـــخــارا رســد بـــا یــلــک خــانسـبـکـتـکـین چـو زنـد بـهـر آل سـامـان تـیغ
دو چــشـم راسـت چـو مـردم بــهـم رسـیـدنـدیز بــیـنـی ار نـبــدی در مـیـان ایـشـان تــیـغ
ز کــاســه ســـر لــشــکــر بـــریــزد آب حـــیــاتدو پـادشـا چـو زنـنـد از بـرای یـک نـان تـیـغ
بــرای چــون تــوپــری صــورتــی عــجــب نــبــودکـه بـا سـپـاه شـیاطـین زنـنـد انـسـان تـیغ
نــظــر کــنــیــم بــدزدی ســوی تــو و تــرســیـمکـه هـسـت گـرد تـو از غـیـرت رقـیـبـان تـیغ
ز بــیـم و هـیـبــت خــنـجــر بــمــرد نـاکــشــتــهچـو دزد دیـد کـه جـلـاد زد بــسـوهـان تــیـغ
ز آفــــتـــــاب جــــمــــال تــــو رو نــــگــــردانــــموگــر ز ابــر بـــبـــارد بـــجــای بـــاران تــیــغ
ز عــشــق گــل نــرود عــنــدلــیــب جـــای دگــروگرچـه خـار کـشـیدسـت در گلسـتـان تـیغ
مـــنـــم قـــتـــیـــل تـــو ای جـــان و آن اثـــر داردغـم تـو در دل عـاشـق که در شـهیدان تـیغ
اگــر چـــه حـــکـــم روانــی ولــی مــران و مــزنبـقـوتـی کـه تـو داری بـرین ضـعـیـفـان تـیـغ
کــه بـــهــر حــفــظ ولــایــت دعــای درویــشــانچـو از وزیـر قـلـم بـاشـد و ز سـلـطـان تـیـغ
مــبــارزان هــمــه بــر تــن زنــنــد و ایــن مــردانبـدسـت صـفـدر هـمـت زنـنـد بـر جـان تـیـغ
تـــــو آب دیـــــده درویـــــش را گـــــزاف مـــــدانکــه ابــر گـریـان دارد ز بــرق خــنـدان تــیـغ
چـــو دردمـــنــد هــوای تـــوایــم هــر ســـاعـــتفــرو مــبــر بــجــراحــات دردمــنــدان تــیــغ
گــرش ز ســنـگ بــود پــشــت هـمــت ایـشــانفــرو بــرد شــتــر کــوه را بــکــوهــان تــیــغ
ز جــمـلـه خــلـق بــقـیـمـت بــهـنـد عــشــاقـتکـجـا بـود بــبـهـا هـمـچـو سـوزن ارزان تـیـغ
بـــســـوی روی تـــو از چـــشـــم نــاوک انــدازتمــبــارزان نــظــر کــرده انــد پــنــهـان تــیـغ
ز نـیـکــوان جــهـان کــس تــرا مــنــازع نـیـســتکه بـا تـو چـون سپـر افگنده اند خوبـان تـیغ
نـــه در مـــقــــابــــلـــه رویـــهـــای خــــوب آیـــدبـسـان آیـنـه گـر روشـنـسـت و تـابـان تـیـغ
مـقـیـم کـوی تــرا از رقـیـب (تــو) چـه غـمـسـتکه بـر کـسـی نزند در بـهشـت رضـوان تـیغ
پـــی ســرور دل تـــنــگ بـــنــده چـــون شــادیهـمـی زنـد غـم تـو بــا سـپــاه احـزان تـیـغ
ز غـیـر تــو غـم عـشـق تــو جـان و دل راهـسـتچـو مـال را قـلـم و مـلـک را نـگـهـبــان تـیـغ
ایــا بـــزهــد مــشـــهــر ز عـــشـــق لــاف مــزنکه نیست لایق آن دست سبحه گردان تیغ
ز خــنـجــر مــلــک الــمــوت بــیـم نـیـســت مــراچـو در کـفـش نـبــود از فـراق جــانـان تــیـغ
مـــــرا ســـــپـــــاه حـــــوادث ز پـــــای در نــــاردچـو دسـت او نـزنـد بـر سـرم ز هجـران تـیغ
چــو عـاشـقـی نـکـنـد ســنـگ بــه بــود ز آن دلچـو دشمنی نکشـد چـوب بـه بـود زآن تـیغ
چـو راه مـی نـروی خـرقـه یـی مـپــوش چـو مـنچـو گـردنـی نـزنـی گـرد سـر مـگـردان تـیـغ
کـمـال نـفـس بــعــشــق اســت مـرد طــالـب راچه ضبـط ملک کنی چون گرفت نقصان تـیغ
تــمـام هـمـچـو سـپــر چـون شـود کـمـال هـلـالاگــر بـــرو نــزنــد آفــتــاب رخــشــان تــیــغ
بــرای دوســت بــکـش نـفــس را کـه بــا کــافــرچـو انـبـیـا ز پـی دیـن زنـد مـسـلـمـان تـیـغ
بــهـر چــه دوســت کـنـد اعــتــراض نـتــوان کـردکه بـر خـلیفه و سـلطـان کشـید نتـوان تـیغ
بــگــاه صــلــح ز مـا طــاعــت وز جــانـان حــکــمبــوقـت حــرب ز مـا گـردن و ازیـشــان تــیـغ
بــرای نــان بــود انــدر مــیـان شــاهــان جــنــگز بــهــر جــان نــبــود در مــیـان یـاران تــیـغ
رعـیـتـی، مـکـن ای خـواجـه بـا سـلـاطـین حـربپــیـاده ای، مـزن ای شـاه بــا سـواران تـیـغ
چـــو زال زر بـــرو ایــران زمــیــن نــگــه مــی دارچـو رسـتــم ار نـزنـی در بــلـاد تــوران تــیـغ
بــعــشــق قـمـع تــوان کـرد نـفـس را، کـه زدنـدعـرب بـقـوت دین بـا مـلـوک سـاسـان تـیـغ
کـنـد ز هـســتــی خــود مـرد را مـجــرد عـشــقز خـوان مـلـک بـود شـاه را مـگـس ران تـیغ
ز بــهـر دوسـت بــکـن صـد مـجــاهـدت بــا خــودبـرای مـلـک بـزن هـمـچـو پـادشـاهـان تـیـغ
بــتــرس از سـرت آنـجــا کـه عـشـق پــای نـهـادبـپـوش جـوشن آنجـا که گشـت عریان تـیغ
چـو عـشـق مـالـک امر تـو شـد از آن پـس ملـکبـده بـهر که خـوهی وز ملوک بـسـتـان تـیغ
چــو بــوســعــیـد خــراســان بآل ســلــجــق دادنرانـد سـلـطـان مـسـعـود در خـراسـان تـیغ
شـود بــخـصـم تـو بــر بــاد آتــش افـشـان خـاکشـود بـدسـت تـو در آب گـوهرافـشـان تـیغ
بــدســت هـمـت بــر صـفـدران جــوشــن پــوشچـو بـرق از پـس خـفـتـان ابـر مـی ران تـیغ
اگـرچــه عـلـمـت بــاشــد بــرای خــرق حــجــببــبــایـدت ز مـقــالــات اهـل عــرفــان تــیـغ
کـه بــهـر نـصـرت سـلـطـان شـرع در خـوردسـتز ســنــت نــبـــوی بـــا لــوای قــرآن تـــیــغ
ز راه راحـــت تـــن پـــای ســعــی بـــاز گــرفــتچـو دسـت همت دل راند بـر سـر جـان تـیغ
بــعــمــر اگــر خــضــری از فــنـا هـمــی انـدیـشکـه مـرگ تــعـبــیـه دارد در آب حـیـوان تـیـغ
بــچــشــم تــیـز نـظــر دل بــنـیـکــوان مـســپــاربـمـرد مـعـرکـه جـویی بـده نـه چـوپـان تـیغ
مــدام فــکــر بــتــرکــیـب شــعــر صــرف مــکــنبـدست خویش مده بـعد ازین بـخصمان تیغ
زبــان بــخــامــشــی انـدر دهـان نـگــه مــی دارز بــنـد یـابـی امـان گـر کـنـی بــزنـدان تـیـغ
بــعــارفــان نــرســد کــس بــشــاعــری هــرگــزکــجــا رســانــد مــریــخ را بــکــیـوان تــیــغ
بــراه عــشــق نــشــایــد ز شــعــر کــرد دلــیـلبــگـاه حــرب نـزیـبــد ز بــیـل دهـقـان تــیـغ
کـجــا ســمـاع کـنـد بــانـگ کـوس فـتــح و ظـفـرسـپـهـبــدی کـه دهـد در وغـا بـکـوران تـیـغ
بــوقـت حـمـلـه سـپــهـدار وصـف شـکـن نـشـودوگـر چـه بــرزگـری یـافـت در بــیـابــان تــیـغ
بـریـن نـهـج کـه تـویی بـا چـنـین بـلـاغـت شـعـرتـو حـیدری نـزنـد بـا تـو هر سـخـن دان تـیغ
ز صــفــدران ســخــن پــیــش ازیــن نــپـــنــدارمکه کس کشیده بـود غیر تـو ازین سان تـیغ
سـخـن وران جــهـان گـر بــشـعـر سـحــر کـنـنـددرین قـصـیده بـیاشـامدش چـو ثـعـبـان تـیغ
بــنـزد دوســت مـبــر شــعــر ســیـف فـرغــانـیبــروز رزم مـکـش پــیـش پــوردسـتــان تـیـغ
بــغـیـر حــق نـشــود مـشــتــغـل بــکـس عـارفبــجـز عـلـی نـبــود مـفـتــخـر ز مـردان تـیـغ

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج