فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

شماره ٨٩: اگر چو خسرو و خاقان سزای تاج و سریری

اگر چو خسرو و خاقان سزای تاج و سریریتــرا گــلــیـم گــدایـی بــه از قــبــای امــیــریبـوقـت مـی گـرو و از سـپـیدرویی خـود دانبــزر ســرخ خــریـدن سـ…

اگر چو خسرو و خاقان سزای تاج و سریریتــرا گــلــیـم گــدایـی بــه از قــبــای امــیــری
بـوقـت مـی گـرو و از سـپـیدرویی خـود دانبــزر ســرخ خــریـدن ســیـه گـلـیـم فــقــیـری
تـرا چـه عـیب کـند یار و گر کند چـه تـفـاوتگــر آفــتــاب کــنــد عــیـب ذره را بــحــقــیـری
چـو دوست سـایه لطفی فگند بـر سر کارتبــروی پــشـت زمـیـن را چـو آفـتــاب بــگـیـری
تـرا سـعـادت عـشـقش بـپـایه یی بـرسـاندکـه خـس دهی بـسـتـاننـد و زر دهنـد نگـیری
اگر سـلامت خـواهی چـراغ مجـلس او شـوچو او فروخت نسوزی (و چون) بکشت نمیری
چو آتش آنچه بـیابـی بـرنگ خویشتنش کنچـنان مشـو کـه ز بـادی چـو آب نقـش پـذیری
مـدام در پــی او رو کـه راه عــشــق بــدانـدکه چشم عقل تـو کورست اگر بـدیده بـصیری
تو نقد خود بـد گر کس سپـار تـاش بـسنجدبـسـنگ خـویش فـزونی بـنزد خـویش کـثـیری
فطیر عقل تو خامست بـی حرارت عشقشبـرو بـسـوز کـه خـامـی، بـرو بـپـز کـه خـمیری
سـخـن بـقدر تـو گویم که طعمه کرد نشایدطـعـام مـردم بــالـغ تــرا کـه طـفـل بــشــیـری
بـگوش هوش زمانی سـماع قـول رهی کناگــر عــطــارد ذهـنــی ور آفــتــاب ضــمــیـری
چـو سـیف روز جـوانـی بـعـاشـقـی گـذرانـدسـعـادتـش بـرسـانـد چـو بـخـت بـنده بـپـیری

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج