فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 مرداد 1403

شماره ٨٤: چو روی تو گل رنگین ندیدم

چـــو روی تـــو گـــل رنــگـــیــن نــدیــدمتــرا چــون گـل وفــا آیـیـن نـدیـدممــن انــدر مــرکــز رخـــســـار خـــوبـــانچـو خـالت نقـطـه مشـکین ند…

چـــو روی تـــو گـــل رنــگـــیــن نــدیــدمتــرا چــون گـل وفــا آیـیـن نـدیـدم
مــن انــدر مــرکــز رخـــســـار خـــوبـــانچـو خـالت نقـطـه مشـکین ندیدم
ندیدم چون تو کس یا کس چو تو نیستز مـشـغـولـی بـمـه پـروین نـدیدم
چـو تــو ای بــت رخـت را سـجــده کـردهبـت سـنگـین دل سـیمـین نـدیدم
بــرآرم نــعــره عــشــقــت چــو فــرهــادکه چـون تـو خـسرو شیرین ندیدم
چـــو تـــو در روم نــبـــود دلــســتـــانــینه اندر چـین ولی من چـین ندیدم
بــســوی ســیـف فــرغــانـی نـظــر کـنکه چون او عاشق مسکین ندیدم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج