فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 5 اردیبهشت 1403

شماره ٧: حلقه ذکر تو، میم دهنی نیست که نیست

حلقه ذکر تو، میم دهنی نیست که نیستخـلـوت فـکـر تـو چـاه ذقـنی نیسـت کـه نیسـتنه همین صبـح ازین درد گریبـان چاک استچـاک سودای تـو در پـیرهنی نیسـت که ن…

حلقه ذکر تو، میم دهنی نیست که نیستخـلـوت فـکـر تـو چـاه ذقـنی نیسـت کـه نیسـت
نه همین صبـح ازین درد گریبـان چاک استچـاک سودای تـو در پـیرهنی نیسـت که نیست
سـاغر چـشم تـو در دیر و حـرم در دورسـتحسن بـی قید تو در انجمنی نیست که نیست
هــر یـک از اهـل نــظــر را بــه زبــانــی داردچـشـم پـر کار تـرا هیچ فنی نیسـت که نیسـت
بـلبـل و طـوطـی و قـمری همه نالـان تـوانددر دبـستـان تو شیرین سخن نیست که نیست
هـمـه نـازک بــدنـان در خــم آغـوش تــوانـدسینه چاک تو گل و یاسمنی نیست که نیست
گر چـه در بـسـتـه شرم است کمانخـانه تـواز خـدنگ تـو مشبـک بـدنی نیسـت که نیسـت
شـمـع و پـروانـه و گـل نـغـمـه سـرایی داردخـارخـار تـو گـل پـیرهـنـی نـیسـت کـه نـیسـت
زهـره کـیسـت کـه از شـکـوه تـوانـد دم زد؟حـیرت روی تـو قـفـل دهنی نیسـت کـه نیسـت
بـه چـه جـمـعـیـت خـاطـر در مـدح تـو زنـم؟که پـریشان تـو زلف سخـنی نیسـت که نیست
نه همین حـال غـریبـی اسـت مرا دور از تـوشام غربـت ز تـو صبـح وطنی نیست که نیست
نه همین خامه صائب ز تـو طوبـی ثـمرستآب لطـف تـو روان در چـمنی نیسـت که نیسـت

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج