فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 28 تیر 1403

شماره ٧١: در سمن با آن طراوت حسن این رخسار نیست

در سمن با آن طراوت حسن این رخسار نیستدر شـکـر بــا آن حــلـاوت ذوق ایـن گـفـتــار نـیـسـتژالـه بـر بـرگ سـمـن همـچـون عـرق بـر روی اولـالـه در صـحـن چ…

در سمن با آن طراوت حسن این رخسار نیستدر شـکـر بــا آن حــلـاوت ذوق ایـن گـفـتــار نـیـسـت
ژالـه بـر بـرگ سـمـن همـچـون عـرق بـر روی اولـالـه در صـحـن چــمـن مـانـنـد آن رخـسـار نـیـسـت
دوش گـفـتــم از لـبــش جــانـم بــکـام دل رسـدچـون کـنـم او خـفـتـه و بـخـت رهـی بـیـدار نـیسـت
ای بــشـیـریـنـی ز شـکـر در جـهـان مـعـروف تـرشهد بـا چـندان حـلاوت چـون تـو شیرین کار نیسـت
چـون تـو روزی مـرهم وصـلـی نهی بـر جـان منگــر بــتــیـغ هـجــر مـجــروحــم کــنـی آزار نـیـســت
بــر دل تــنـگـم اگـر کـوهـی نـهـی کـاهـی بــودکآنـچـه جـز هـجـر تـو بـاشـد بـر دل مـن بـار نـیسـت
تــا درآیـد انـدرو غـمـهـای تــو هـر ســو درســتخــانـه دلـرا کـه جــز نـقــش تــو بــر دیـوار نـیـســت
مـسـتـی و دیوانگـی از چـون مـنی نبـود عـجـبکـز شـراب عـشـق تـو در مـن رگـی هشـیار نیسـت
گـر هـمـه جـانـسـت انـدر وی نـبــاشـد زنـدگـیچـون کـسـی را دل ز درد عـشـق تـو بـیمـار نـیسـت
در سـخـن هـر لـفـظ کـنـدر وی نـبــاشـد نـام تـوصـورتـش گـر جـان بـود آن لـفـظ مـعـنـی دار نیسـت
هرکه عـاشـق نیسـت از وصـلت نیابـد بـهره ییهـرکـه او نـبــود بــهـشــتــی لـایـق دیـدار نـیـســت
سـیف فرغـانی چـو روی دوسـت دیدی ناله کنعــنــدلــیــبــی و تــرا جــز روی او گــلــزار نــیـســت
چـون مـدد از غـیر نـبـود صـبـر کـن تـا حـل شـود« ای که گفتی هیچ مشکل چون فراق یار نیست »

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج