فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 28 تیر 1403

شماره ٦: خرد به زور می ناب برنمی آید

خـــرد بــــه زور مـــی نـــاب بــــرنـــمـــی آیـــدکـتـان ز عـهده مـهتـاب بـرنمـی آیددرازدســتــی ســنـگ خــطــر اگــر ایـن اســتسبـوی هیچ کس از آب …

خـــرد بــــه زور مـــی نـــاب بــــرنـــمـــی آیـــدکـتـان ز عـهده مـهتـاب بـرنمـی آید
درازدســتــی ســنـگ خــطــر اگــر ایـن اســتسبـوی هیچ کس از آب بـرنمی آید
دل غــیـور مــرا شــکــوه اخــتــیـاری نــیـســتدهان زخـم بـه خـوناب بـر نمی آید
در آن زمین که شهیدی به خون نغلطیده استبــهـار لـالـه سـیـراب بــرنـمـی آیـد
اگـــر بــــه آیـــنـــه آفـــتــــاب ســـنـــگ خـــوردز چشم سخت فلک آب برنمی آید
ز شـور نـالـه صـائب ز خـواب مـخـمـل جــسـتهنوز چشم تـو از خواب بـرنمی آید

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج