فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

شماره ٦٧: اگر بخت و اقبال یاری کند

اگـر بــخـت و اقـبــال یـاری کـنـدمـرا یـار مـن غـمـگـســاری کـنـددریــن کــار اگــر یــار بــایــد مــراجز او کس نخواهم که یاری کندچو بـر آسمان اسب ی…

اگـر بــخـت و اقـبــال یـاری کـنـدمـرا یـار مـن غـمـگـســاری کـنـد
دریــن کــار اگــر یــار بــایــد مــراجز او کس نخواهم که یاری کند
چو بـر آسمان اسب یابـد مسیحچـرا بـر زمـین خـر سـواری کـنـد
تـو آنی کـه بـی شـمع رویت مراچــراغ فـلـک خــانـه تــاری کـنـد
گـر از رنـگ و بـوی تـو یـابـد مـدددی انـدر زمـسـتـان بـهاری کـنـد
ز دست تو ای جان چو آب حیاتشـراب اجـل خـوشـگـواری کـنـد
ولـی بـی گـل روی تـو سـیـف رامـژه در ره چــشـم خــاری کـنـد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج