فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 مرداد 1403

شماره ٦٤: دوست سلطان و دل ولایت اوست

دوست سلطان و دل ولایت اوستخرم آن دل که در حمایت اوستهـر کـرا دل بــعـشـق اوســت گـرواز ازل تـــا ابـــد ولــایــت اوســتپــس نـمــانــد ز ســابــقــان…

دوست سلطان و دل ولایت اوستخرم آن دل که در حمایت اوست
هـر کـرا دل بــعـشـق اوســت گـرواز ازل تـــا ابـــد ولــایــت اوســت
پــس نـمــانــد ز ســابــقــان در راههـر کـرا پـیش رو هـدایت اوسـت
عـرش بــر آسـتــانـش سـر بــنـهـدهر کـرا تـکـیه بـر عـنـایت اوسـت
در دو عــالــم ز کــس نـدارد خــوفهـرکـه در مأمـن رعـایـت اوسـت
چـــون ز غـــایــات کـــون در گـــذرداین قدم در رهش بـدایت اوسـت
مــنــتـــهــا اوســـت طـــالـــب او رامقبـل آنکس که او نهایت اوست
بــا خــود از بــهـر او جــهــاد کــنــداسـدالـله کـه شـیر رایت اوسـت
گـو مـکـن وقـف هـیـچ جــا گـر چــهمـصـحـف کـون پــر زآیـت اوسـت
خــود عــبــارت نـمـی تــوان کــردنزآنـچـه آن انـتـها و غـایت اوسـت
سـیف فـرغـانـی ار سـخـن شـنـوداندکـی زین نمط کـفـایت اوسـت

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج