فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 مرداد 1403

شماره ٦٠

حـبـذا عـرصـه ملـکـی کـه تـویی سـلـطـانشملک گردد چـو بـهشـت ار تـو شوی رضوانشدر همه ممـلـکـت امـروز سـلـیمـانی نیسـتکآدمـــی را نـــبـــود درد ســـر ا…

حـبـذا عـرصـه ملـکـی کـه تـویی سـلـطـانشملک گردد چـو بـهشـت ار تـو شوی رضوانش
در همه ممـلـکـت امـروز سـلـیمـانی نیسـتکآدمـــی را نـــبـــود درد ســـر از دیـــوانـــش
ای کـه در مملـکـت قـیصـر و خـاقـان شـاهیمی کن اندیشـه که کو قیصـر و کو خـاقـانش
هـرکـرا دسـت تـصـرف ز تـو بـاشـد بـر خـلـقاز وی انـصـاف طـلـب ور نـدهـد بــسـتــانـش
بــیــنــوایــی کــه ورابـــر جــگــر آبــی نــبــودجـهـد کـن گـر نـدهـی تــا نـسـتـانـی نـانـش
مـهر دنـیای دنـی در دل خـود سـخـت مـگـیرکآزمـودنـد بــسـی سـسـت بــود پــیـمـانـش
خـانه یی را کـه ازو همچـو تـو رفـتـند بـسـیچــنـد از بــهـر نـشـســتــن کـنـی آبــادانـش
ملک عـقـبـی متـعـلـق بـکـسـی خـواهد بـودکــه تــعــلــق نـکــنـد هـیـچ بــدنـیـا جــانـش
حـاصـل عـمـر تــو وقـتــسـت، گـرامـی دارشمـایـه کـار تــو عـمـرســت، غـنـیـمـت دانـش
پــادشـاهـی کـه بــانـدوه رعـیـت شـادســتهمـچـو شـادیسـت بـقـایی نـبـود چـنـدانـش
با همه حسن نظر کن که چه کوته عمرستگـل کــه از گــریـه ابــرســت لـب خــنـدانـش
حـصـن اقـبـال خـود از هـمـت درویشـان سـازچون تو در کشتی نوحی چه غم از طوفانش
آسـمـان بـار شـود پـشـت زمین را چـون کـوهگــر حــمــایـت نـکــنـد هـمـت درویـشــانـش
نقد شعری که عیارش نه چـنین است، بـدانکــه زرانـدود تــکــلـف بــود آن، مـســتــانـش
سـیف فـرغـانی از بـهر تـو همچـون سـعـدی« مـشـک دارد نـتـوانـد کـه کـنـد پـنـهانـش »

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج