فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 مرداد 1403

شماره ٦٠: تا چه معنیست در آن روی جهان آرایش

تـا چـه مـعـنیسـت در آن روی جـهان آرایشکـه دلـم بـرد بـدان صـورت جـان افـزایشچـون جـهـان سـربـسـر آرایش از آن رو داردبــچـه آراسـتـه شـد روی جـهـان آر…

تـا چـه مـعـنیسـت در آن روی جـهان آرایشکـه دلـم بـرد بـدان صـورت جـان افـزایش
چـون جـهـان سـربـسـر آرایش از آن رو داردبــچـه آراسـتـه شـد روی جـهـان آرایـش
بـر خـود این جـامه چـو دراعـه غـنچـه بـدرماز تـن چـون گـل و پـیراهن گـل پـیمـایش
آن بـت پـسـتـه دهن را لب همچـون یاقـوتشکرینسـت و منم طوطی شکر خـایش
چـون بـوصلش طمع خـام تـو ناپـختـه بـماندای دل سـوخـتـه تـا چـند پـزی سودایش
لـالـه را در چــمـن و غـنـچــه گـل را در بــاغمـشـک در جـیب کـند طـره عـنبـر زایش
چـون کـسـی را نـبـود دیده مـعـنـی روشـنای تن تو همه جان صورت خود منمایش
بــنـده از دسـت جـفـای تــو بــجـایـی نـرودکه سر کوی تـو بـندیست گران بـرپـایش
ذره یـی را کـه رخ روشـن تـو بــر وی تـافـتآفـتــابــی نـتــوانـد کـه بــگـیـرد جــایـش
یک کف از خاک سر کوی تو وز عاشق جانزر بــمـزدور ده و کــار هـمـی فــرمـایـش
سـیف فـرغـانی از تـسـت چـو جـام از بـادهکه بـکـلی همه رنگ تـو گرفـت اجـزایش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج