فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 مرداد 1403

شماره ٥٨: این حسن و آن لطافت در حور عین نباشد

این حـسن و آن لطافت در حور عین نبـاشدوین لطف و آن حلاوت در تـرک چین نبـاشدمـاهـی اگـر چـه مـه را بــر روی گـل نـرویـدجـانی اگر چه جـان را صورت چـنین ن…

این حـسن و آن لطافت در حور عین نبـاشدوین لطف و آن حلاوت در تـرک چین نبـاشد
مـاهـی اگـر چـه مـه را بــر روی گـل نـرویـدجـانی اگر چه جـان را صورت چـنین نبـاشد
از جــان و دل فـزونـی وز آب و گـل بــرونـیکین آب (و) لطف هرگز در ما و طین نباشد
ای خـدمـت تـو کـردن بــهـتـر ز دیـن و دنـیـاآنـرا کـه تـو نـبـاشـی دنـیـا و دیـن نـبـاشـد
مشتـاق وصلت ای جان دل در جهان نبـنددانـگـشـتـری جـم را زآهـن نـگـیـن نـبــاشـد
چـون دامـن تـو گـیـرد در پــای تـو چـه ریـزدبـیچـاره یی که جـانش در آسـتـین نبـاشـد
هـان تــا گـدا نـخــوانـی درویـش را اگـرچــهاندر طـریق عـشـقـش دنیا مـعـین نـبـاشـد
انـدر روش نـشـایـد شـه را پــیـاده گـفـتــنگر بـر بـساط شطرنج اسبـی بـزین نبـاشد
مرده شناس دل را کز عشق نیست جانیعقرب شـمر مگس را کش انگبـین نبـاشـد
آن کـو بـعـشـق مـیرد انـدر لـحـد نـخـسـبـدگــور شــهـیـد دریـا انـدر زمــیـن نــبــاشــد
الـا بـعـشـق جـانـان مـسـپـار سـیـف دل راکـز بـهر این امـانـت جـبـریل امـین نـبـاشـد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج