فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 تیر 1403

شماره ٥٧٨: کسی کز دل سخن گوید دمش چون جان اثر دارد

کسی کز دل سخن گوید دمش چون جان اثر داردبـپـرس از وی که صـاحـب دل زعـلم جـان خـبـر داردازآن معـدن طـلـب کـن زر کـه بـاشـد اندرو وجـوهرگـل ومـیـوه زشـاخ…

کسی کز دل سخن گوید دمش چون جان اثر داردبـپـرس از وی که صـاحـب دل زعـلم جـان خـبـر دارد
ازآن معـدن طـلـب کـن زر کـه بـاشـد اندرو وجـوهرگـل ومـیـوه زشـاخـی جـو کـه بــرگ سـبـز وتـر دارد
تـو هر صـورت نـمـایی را مـدان از اهل این مـعـنیکـه نـی هـر بـحـر مـروارید ونـی هر نـی شـکـر دارد
دریـن بــازار قـلـابــان بــهـر جــانـب نـظـر مـی کـنزصــرافــی حــذر مــی کــن کــه روی انــدود زر دارد
چــو آیـیـنــه دلــی داری وبــروی زنــگ تــو بــر تــوبـــدســت آور ده آیــیــنــه کــه از وی زنــگ بـــردارد
بــوقــت صــیـد مـرغــابــی گــر او را درهـوا یـابــینـه شـاهینی کـنـد مـوری کـه همـچـون تـیر پـر دارد
درین شهر ار کسی بینی درین مردم بـسی بینیکـسـی کـوبـر سـری دوروی و بـر گردن دو سـر دارد
زحــال عــاشــقــان او عــبــارت کــردمــی نــتــوانبــلــفــظ وحــرف درنـایـد مـعــانـی کــیـن صــور دارد
بـــقــوت هــمــت عــاشـــق بـــرآرد کــوه را ازجـــاچــو آهـن تــیـز شــد در ســنــگ اثــر دارد اثــر دارد
بـلـای عـاشـقـی صـعـبـسـت یـا بـگـریز یـا خـود راچـو هیزم بـشکن ای مروان که بـو مسـلم تـبـر دارد
وگــر زآن مــخــزن شــاهــی تــرا دادنــد آگــاهــیهمی کن کتـم اسـرارش که کشف سر خـطیر دارد
زجـــهــال بـــنــی آدم نـــه ســـر روح را مـــحـــرمبسی تهمت کشد مریم که چون عیسی پسر دارد
بــر مـعـشـوق مـعـیـوبـی بـر عـشـاق مـحـجـوبـیبــجـان ایـن رمـز را بــشـنـو دلـت گـوشـی اگـر دارد
گرت درخـانه کـاهی هسـت گو یکـجـو بـخـود گیردورت درکـیـسـه کـوهـی هـسـت گـو زر بـرکـمـر دارد
درین صف سیف فرغانیسـت خـون خـود هدر کردهکه این شـمشیر تـیز و او نه جـوشن نی سـپـر دارد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج