فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 تیر 1403

شماره ٥٧٧: کسی که او بغم عشق مبتلا آمد

کـسـی کـه او بـغـم عـشـق مـبــتـلـا آمـدزدوســت روی نــپــیـچــد اگــر بــلــا آمــدبـنور عشـق تـوان دید دم بـدم رخ دوسـتکه حـق پـدید شـد آنجـا که مصـ…

کـسـی کـه او بـغـم عـشـق مـبــتـلـا آمـدزدوســت روی نــپــیـچــد اگــر بــلــا آمــد
بـنور عشـق تـوان دید دم بـدم رخ دوسـتکه حـق پـدید شـد آنجـا که مصـطـفا آمد
ایـا تــوانـگـر حــسـن از کـرم دری بــگـشـاکه نزد چون تو سخی همچو من گدا آمد
سوی تـوبـنده بـجان دیگری بـتـن پـیوستبــرتــو بــنـده بــســر دیـگــری بــپــا آمــد
اگـر چـه در چـمن تـو گلسـت ونیسـت گیانـصـیـب بــنـده چــرا زآن چـمـن گـیـا آمـد
صـواب مـی شــمـری بــر گـنـه جــزا دادنسـزد کـه عـفـو کـنی گـر زمن خـطـا آمـد
دلــم زجـــا نــرود از جــفــای تـــو هــرگــزکـه جـان رفـتـه بـیک لـطـف تـو بـجـا آمـد
بـدست عشق تـو ای دوست دانه دل منچـو گـنـدمـسـت کـه درحـکـم آسـیـا آمـد
هم ازمـنـسـت کـه بـا مـن کـدورتـی داریزخــاک بــاشــد اگـر آب بــی صــفــا آمـد
چــو خـاک کـوی تــو آورد بــاد گـفـتــم زودبــرو بــچـشـم خـبــر کـن کـه تـوتـیـا آمـد
بتن بگو چو جان شو چو دل بعشق رسیدبـمـس بـگـوی چـوزر شـو کـه کـیمیا آمـد
مـرا در اول عـشـق تــو گـفـت ای درویـشسـرت بـرفـت چـو پـایت بـدسـت مـا آمـد
بـکوی عشـق تـو جـان داد سـیف فرغانیحــســیـن بــهـر شـهـادت بــکـربــلـا آمـد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج