فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 تیر 1403

شماره ٥٧٦: دلبرا اندوه عشقت شادی جان آورد

دلــبـــرا انــدوه عــشـــقــت شـــادی جـــان آوردبـــهــر بـــیــمــاری دل درد تــو درمــان آوردهر نفس در کوی عشقت روی یوسف حـسن تـوصـدچـو مـن یعـقـو…

دلــبـــرا انــدوه عــشـــقــت شـــادی جـــان آوردبـــهــر بـــیــمــاری دل درد تــو درمــان آورد
هر نفس در کوی عشقت روی یوسف حـسن تـوصـدچـو مـن یعـقـوب را در بـیت احـزان آورد
سـالـهـا مـحـزون نـشـینـیم از پـی آن تـا بـشـیـرنـاگـهـان پــیـراهـن یـوسـف بــکـنـعـان آورد
آفــتـــاب روی تـــو چــون در عــرب پـــیــدا شــوداز حبـش عاشق بلال ار پارس سلمان آورد
هـمـتــی بــایـد کـه عـاشـق را دریـن راه افـگـنـدرخـش می بـاید که رسـتـم را بـمیدان آورد
دل فـگـنـد ایـن نـفـس را انـدر بــلـای عـشـق تـوبـــرســرکــافــر دعــای نــوح طــوفــان آورد
دل چـو از شـوقـت بـنـالـد دیـده گـردد اشـک بـارچــون بــغــرد رعــد آنــگــه ابــر بــاران آورد
هـیچ دنـیای دوسـت را عـشـقـت زتـو آگـه نـکـردخـضـر کـی بــهـر سـکـنـدر آب حـیـوان آورد
بـرسـر شـاهان زند درویش بـا شـمشـیر عشـقجـنگ بـا شـیران کند چـون پـیل دندان آورد
مــلــک جــان ودل بــغــارت مــی رود درویــش راکز بـر سـلطان حـسـنت عشق فرمان آورد
عاشق تو گرچه درویش است زر بخشد چو جاننـی زهـر در هـمـچـو زنـبـیـل گـدا نـان آورد
مــاه بــا خــرمــن نــشــایـد کــز بــرای دانـه یـیهمـچـو خـوشـه سـر بـزیر پـای گـاوان آورد
آرزوی لــعــل خــنـدانــت کــه جــان را شــیـر دادپـیر را چون طفل پـستـان جـوی گریان آورد
گـنـج گـوهـر چـون زبــان انـدر دهـان یـابــد کـجــاتنگ دستی چون من آن لب را بدندان آورد
روز آخــر شــاد خــیـزد ســیـف فـرغـانـی زخــاکدرغـم عـشـقـت اگر یک شـب بـپـایان آورد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج