فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 22 تیر 1403

شماره ٥٧١: جانست وتن در آتش عشق ودرآب چشم

جانست وتن در آتـش عشق ودرآب چشمآتـش چـو تـیز شد بـگذشـت از سـرآب چـشمای از خــیــال رســتـــه دنــدان چــون درتچـون سـینه صـدف شـده پـرگوهر آب چـشـمصـ…

جانست وتن در آتـش عشق ودرآب چشمآتـش چـو تـیز شد بـگذشـت از سـرآب چـشم
ای از خــیــال رســتـــه دنــدان چــون درتچـون سـینه صـدف شـده پـرگوهر آب چـشـم
صـیـاد وار بــا دل صـد رخــنـه هـمـچــو دامجــان مـاهـی خـیـال تــو جـویـد در آب چـشـم
وقتـسـت اگر رخ تـو تـجـلی کند که هستمـارا بــهـشــت کـوی تــو وکـوثــر آب چــشــم
هـم مـا کـدیـه کـرده ازآن چــهـره نـور رویهـم ابـر وان خـواسـتـه زین چـاکـر آب چـشـم
خـاص ازبـرای پـخـتـن سودای وصل تـستگــر آتــش دلـســت رهـی را گــر آب چــشــم
سرگشته ام چو چرخ ازین چشم سیل بارایـن آســیـانــگــر کــه نــهـادم بــرآب چــشــم
بــیـمـاری هـوای تــو تــن را ضــعــیـف کـردگـر نـبــض او نـمـی نـگـری بــنـگـر آب چـشـم
در ملک عـشـق خـطـبـه بـنام دلسـت ازآنشـاید کـه همچـو سـکه رود بـر زر آب چـشـم
در بـزم عشق تـو که غمسـت اندرو شرابچون ساغری شد ستـم ودر ساغر آب چـشم
پـــیــچــیــد دودآه و چــو آتــش زبـــانــه زدپـیوسـت وگـرم گـشـت بـیـکـدیگـر آب چـشـم
چـندانکـه بـیش گـریم غـم کـم نمی شـودفـرزنـد غـصـه راســت مـگـر مـادر آب چــشــم
خـلـقـی گـریـسـتــنـد ودر آن دل اثـر نـکـردآن سـنگ کـی کـنـد حـرکـت از هر آب چـشـم
گـریـم زجـور هـجــر تــو در پــیـش روی تــومــظــلــوم را گــواســت بـــر داور آب چــشــم
در گـرمـی فـراق لـب سـیـف خـشـک دیـدگفت اربوصل تشنه شدی می خور آب چشم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج