فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 مرداد 1403

شماره ٥٦: الا ای بچهره گلستان من

الـا ای بــچــهـره گـلـسـتــان مـنمــنـم آن تــو و تــویـی آن مــنبــهـار رخـت گـلـسـتـان مـنـسـتخـزان دور بـاد از گـلسـتـان مندلم خسته کردی بهجران خو…

الـا ای بــچــهـره گـلـسـتــان مـنمــنـم آن تــو و تــویـی آن مــن
بــهـار رخـت گـلـسـتـان مـنـسـتخـزان دور بـاد از گـلسـتـان من
دلم خسته کردی بهجران خویشلبـت خـسـتـه بـادا بـدندان من
نـه آن درد دارم کــه عــاجــز بــودطـبــیـب وصـالـت ز درمـان مـن
مـرا بـی تـو چـون زنـدگـانـی بــودمـنم مـرده تـو تـویی جـان مـن
حـزیـنـم چـو یـعـقـوب وآگـه نـیـیز سـوز دل و چـشـم گریان من
تو بـر تخت ملکی چو یوسف عزیزچه غم داری از بیت احزان من
بــمـهـری کـه افــتــاد بــا تــو مـرادرنـده چـو گـر کـند اخـوان مـن
وجـودم ز سـر تــا قـدم آن تـسـتسـر تـسـت انـدر گـریـبـان مـن

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج