فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 مرداد 1403

شماره ٥٦٣: درعشق دوست ازسر جان نیز بگذریم

درعشق دوست ازسر جان نیز بگذریمدریک نفس زهر دو جهان نیز بگذریممالی کزو فـقیر وغـنی را تـوانگریسـتدرویـش وار ازســر آن نـیـز بــگـذریـمگـر دل چـو دیگـرا…

درعشق دوست ازسر جان نیز بگذریمدریک نفس زهر دو جهان نیز بگذریم
مالی کزو فـقیر وغـنی را تـوانگریسـتدرویـش وار ازســر آن نـیـز بــگـذریـم
گـر دل چـو دیگـران نگـرانی کـنـد بـغـیردرحـال ازین دل نـگـران نـیـز بـگـذریم
قومی نشستـه اند بـر ای جـنان وحـوربـرخـیز تـا زحـور وجـنـان نـیز بـگـذریم
ازلامکان گذشتـن اگرچه نه کار ماستگـر لـا مـدد کـند زمـکـان نیز بـگـذریم
هرچـند ازمکـان بـزمـانی تـوان گـشـتوقـتـی بـود که ما ز زمان نیز بـگذریم
این عـقـل وبـخـت ازپـی دنیا بـود بـکـارازعقل پـیرو بـخـت جـوان نیز بـگذریم
بــاشــدکـه بــاز هـمـت مـا پــر بــرآوردتـا زین شـکـارگاه سـگان نیز بـگذریم
بـیچاره سیف ذوق خموشی نیافتستتا(خود)زنظم این سخنان نیز بـگذریم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج